Commissie OBZ

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit de volgende leden van Provinciale Staten:

Deze commissie bestaat uit drie statenleden (inclusief twee fractievoorzitters) die worden benoemd door Provinciale Staten van Zeeland. In de samenstelling van de commissie dienen coalitie- en oppositiepartijen vertegenwoordigd te zijn. 

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

De leden van de commissie worden indien gewenst bijgestaan door een adviseur van de Statengriffie.

Taakstelling

De taak van deze commissie is om namens Provinciale Staten van Zeeland met het bestuur van de Rekenkamer te overleggen en af te stemmen over bestuurlijke -, organisatorische dan wel financiële aangelegenheden met betrekking tot de rekenkamer Zeeland en indien daar aanleiding toe is hieromtrent advies uit te brengen over of voorstellen te doen aan Provinciale Staten.

De commissie fungeert als een verbindende schakel tussen het bestuur van de rekenkamer Zeeland en de provinciale staten.

De commissie is gemandateerd om namens Provinciale Staten op te treden als sollicitatiecommissie bij (her)benoemingen van de bestuursleden van de Rekenkamer en als zodanig de (her)benoeming van leden voor te bereiden en daartoe een voordracht voor te bereiden.

Werkwijze

De commissie vergadert zo vaak de leden van de commissie dit noodzakelijk achten maar minimaal twee keer per jaar. 

Wanneer door de bestuurscommissie geheimhouding wordt opgelegd op documenten dan worden deze op de gebruikelijke wijze digitaal ter inzage gelegd voor de overige leden van provinciale staten zodat zij hier kennis van kunnen nemen.

Wanneer daar aanleiding toe is, wordt in de Statencommissie Bestuur verslag uitgebracht van de werkzaamheden van deze commissie.

Instellingsbesluit