Programmaraad

Samenstelling Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit de volgende leden van Provinciale Staten:

Het secretariaat van de Programmaraad wordt vervuld door de Rekenkamer. De Statengriffie vervult een adviserende rol in de Programmaraad, maar is geen lid van de Programmaraad.

Taakstelling

De Programmaraad fungeert voor het bestuur van de Rekenkamer als klankbord om het werk van de Rekenkamer goed aan te laten sluiten bij de behoeften van Provinciale Staten.

De Programmaraad fungeert als zodanig als spreekbuis van Provinciale Staten. De Programmaraad adviseert de Rekenkamer bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma.

Op verzoek van de Rekenkamer kan de Programmaraad adviseren over voorgenomen onderzoeken en/of de wijze van uitvoering van een onderzoek (waaronder het bespreken van startnotities en onderzoeksopzetten, procedures rondom onderzoeken, voortgang van onderzoeken en eventuele knelpunten).

De Programmaraad geeft Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd advies over en naar aanleiding van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer. In de uitoefening van zijn klankbordfunctie en adviestaak zorgt de Programmaraad voor een consistente communicatie tussen Provinciale Staten en de Rekenkamer. Bij de uitoefening van zijn klankbordfunctie en adviestaak bewaakt de Programmaraad voortdurend de onafhankelijkheid van de Rekenkamer.

Werkwijze

De Programmaraad vergadert 2 à 3 keer per kalenderjaar en voorts wanneer de leden van de Programmaraad en/of de Rekenkamer daarom verzoeken. De Programmaraad kan, indien dat voor de uitoefening van zijn taak van belang is, derden in zijn vergadering uitnodigen om toelichting of nadere informatie te geven.