Subsidieverstrekking

22 dec 2023
Bestuur

Rekenkamer Zeeland: subsidiebeleid van de Provincie overwegend doeltreffend

De rekenkamer Zeeland heeft de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar de doeltreffendheid van het beleidsinstrument subsidies bij de Provincie Zeeland. Volgens de jaarrekening 2022 gaf de Provincie Zeeland in dat jaar in totaal € 233 miljoen uit. Daarvan werd € 112 miljoen uitgegeven in de vorm van subsidies. Daarmee is het verlenen van subsidies, ook in financieel opzicht, een significant beleidsinstrument van de Provincie dat doeltreffend, doelmatig en rechtmatig ingezet dient te worden.

Conclusie en verbeterpotentieel

De rekenkamer stelt vast dat subsidies doeltreffend worden ingezet door de Provincie Zeeland. Wel constateert de rekenkamer  aandachts- en verbeterpunten. Zo zouden subsidieafspraken en –regelingen specifieker kunnen zijn en zou de provincie meer aan effectmeting moeten doen. Ook merkt de rekenkamer op dat de openbare informatie over het aantal verstrekte subsidies die de provincie op haar website plaatst niet compleet is, omdat subsidies daarin nog niet meegenomen zijn.

Provinciale Staten van Zeeland zouden zich daarnaast beter door het college van Gedeputeerde Staten moeten laten informeren over de inzet en doeltreffendheid van de provinciale subsidies.

Ter verbetering van het subsidiebeleid geeft de rekenkamer voorbeelden van andere provincies. Ook doet de rekenkamer de suggestie aan Provinciale Staten zich periodiek door de externe accountant te laten bijstaan waar het de beoordeling van de doeltreffendheid van het provinciale subsidiebeleid betreft.

Voorbeeld subsidieregister

In de bijlagen zijn voor de onderzoeksjaren 2019, 2020 en 2021 voorbeeld subsidieregisters opgenomen.

Let wel: deze dienen als voorbeeld voor hoe een register opgebouwd kan worden. De volledigheid van deze registers kunnen we niet garanderen.