Onderzoeksprogramma en begroting 2024

Via deze link is het onderzoeksprogramma en begroting 2024 te downloaden.

Lopende onderzoeken

Een tweetal onderzoeken werd in 2023 opgestart. Deze onderzoeken worden in 2024 afgerond en aan PS aangeboden:

  • Subsidieverstrekking Provincie Zeeland
  • Benutten van EU-middelen door de Provincie Zeeland  

Nieuwe onderzoeken

De rekenkamer wil in 2024 op de volgende beleidsterreinen onderzoek gaan uitvoeren:

  • Omgevingsparticipatie
  • Effectiviteit natuurbeheer
  • Energiebesparingsplicht
  • Provinciale watertaken

Begroting

Het jaarlijkse vaste budget van de rekenkamer bedraagt (peil Provinciale begroting 2024) € 357.000, - Daarbovenop wordt vanuit 2023 € 45.000 aan niet aangewend onderzoeksbudget naar 2024 overgeheveld.

Het totaalbudget van de rekenkamer voor 2024 bedraagt daardoor € 402.000, -

Deze bedragen zijn opgenomen in de door PS vastgestelde begroting 2024 van de Provincie Zeeland. De rekenkamer beschouwd deze bedragen als kaderstellend voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma 2024.

In het jaarverslag over 2024 (maart 2025) zal de rekenkamer de werkelijke baten en lasten verantwoorden. En waar nodig voorzien van toelichting en verklaring.