Handhaving energiebesparingsplicht

09 jan 2024
Energietransitie

Inleiding

Om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen is toezicht en handhaving op de plicht tot verduurzaming van het energiegebruik nodig. Voor verschillende, vaak grotere en impactvolle bedrijven fungeren GS als bevoegd gezag. Deze taak is ondergebracht bij de omgevingsdiensten RUD-Zeeland en bij DCMR voor de bedrijven die onder het BRZO-regime vallen. Het bevoegd gezag, zo ook GS, moet handhavend optreden als een bedrijf zich niet aan de wet op dit terrein houdt.

De Nederlandse vereniging voor rekenkamer onderzoek (NVRR) heeft dit onderwerp in 2024 geselecteerd als “Doe-Mee onderzoek”. Alle Provinciale rekenkamers doen met het onderzoek mee, evenals de Algemene Rekenkamer (AR) en diverse gemeentelijke rekenkamers. Zo kunnen met het onderzoek ook interbestuurlijke aspecten worden belicht en vergelijkingen worden gemaakt tussen Provincies en gemeenten. Dit onderwerp is daarom niet zozeer aangedragen in de fractiegesprekken maar door de rekenkamer gekozen op basis van een eigen afweging.

Opzet en doelstelling

Samen met de  AR en andere provinciale en gemeentelijke rekenkamers gaan we na welke taken, rollen en verplichtingen de diverse centrale en decentrale overheden hebben in Nederland ten aanzien van het verminderen van het energieverbruik door de bedrijven en hoe deze worden ingevuld in het toezicht. De rekenkamer Zeeland zal indien mogelijk zorgen voor een vertaling van de meer globale landelijke onderzoeksbevindingen, -conclusies en –aanbevelingen naar de Zeeuwse situatie.

De NVRR heeft er voor gekozen het onderzoek samen uit te voeren met een team van onderzoeks- en adviesbureau Ecorys.

Aanvullend provinciaal onderzoek

Na het meer globale landelijke onderzoek (fase 1) samen met de AR overwegen we om in provinciaal rekenkamerverband, samen met de andere Provinciale rekenkamers de verdieping (fase 2) in te gaan ten aanzien van de provinciale rollen taken en de wijze waarop de provincies, en Zeeland voor onze rekenkamer in het bijzonder, daar invulling aan geven. Een eventuele keuze om in een fase 2 onderzoek te participeren zal met de Programmaraad worden besproken.

Planning onderzoek

  • Opstart van het onderzoek, 1e kwartaal 2024
  • Eindrapportage fase 1 van het onderzoek, 2e kwartaal 2024
  • Eindrapportage fase 2: 3e kwartaal 2024
  • Presentatie aan PS en Commissie- en Statenbehandeling 4e kwartaal 2024

Algemene Rekenkamer

Link naar meer informatie over het onderzoek op de website van de AR.

NVRR

Link naar meer informatie over het onderzoek op de website van de NVRR