Onderzoeksprogramma 2013

Onderzoeksprogramma 2013

Conform het reglement van orde stuurt de Rekenkamer Zeeland ieder jaar in december het onderzoeksplan voor het nieuwe jaar ter kennisneming naar Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten. De Rekenkamer heeft in oktober 2012 alle Statenfracties gevraagd onderwerpen aan te dragen voor onderzoek door de Rekenkamer. De onderwerpen zijn opgenomen in een groslijst. Uit deze groslijst heeft het bestuur van de Rekenkamer vier onderwerpen geselecteerd waarvan wij menen dat die relevant zijn om in 2013 te onderzoeken. De keuze voor deze onderwerpen is afgestemd met de Programmaraad.

Krimp
De Rekenkamer Zeeland heeft in 2012 een verkenning naar het thema krimp in Zeeland uitgevoerd. Zeeland, en met name Zeeuws-Vlaanderen, is door het Rijk aangemerkt als krimpregio. Uit de verkenning kwam naar voren dat er sinds 2009 vele acties ondernomen worden om de demografische veranderingen in Zeeland aan te pakken en hoe die acties zich verhouden tot het rijksbeleid. De Rekenkamer wil onderzoeken tot welke resultaten dit heeft geleid en hoe de resultaten geïntegreerd worden in de beleidsprogramma’s.

Doorwerking aanbevelingen
Jaarlijks rapporteren GS in de jaarstukken over de uitvoering van de aanbevelingen van de Rekenkamer. De provinciale organisatie is op dit moment sterk in ontwikkeling; er is een nieuwe organisatiestructuur, er hebben op grote schaal interne verschuivingen plaatsgevonden, er moet meer integraal gewerkt gaan worden, et cetera. De Rekenkamer acht dit een goed moment om terug te kijken op welke wijze is omgegaan met de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken. Het doel is om leerpunten te ontdekken voor de Rekenkamer maar ook voor de nieuwe organisatie.
 

Publiek aandeelhouderschap
De Provincie is aandeelhouder van een aantal NV’s, waaronder Delta, Zeeland Seaports en de Westerscheldetunnel. De Rekenkamer wil onderzoeken hoe de provincie Zeeland haar rol als aandeelhouder invult c.q. kan invullen. Hoe worden Provinciale Staten daarbij betrokken c.q. hoe kunnen zijn zo betrokken worden dat de provincie haar rol als aandeelhouder optimaal kan vervullen. Het recente initiatiefstatenvoorstel om voor Delta te komen tot een aandeelhoudersstrategie nieuwe stijl zal daarbij betrokken worden.
 

RUD
Dit onderwerp staat onder voorbehoud in het onderzoeksplan. Op zijn vroegst einde 2013 zal de Rekenkamer bezien of het opportuun is dan al een onderzoek naar de RUD op te starten.

Watersportrecreatie
Als mogelijk alternatief onderwerp zou voor watersportrecreatie gekozen kunnen worden. Dit onderwerp is een duidelijk “Zeeuws” onderwerp en sluit aan bij de door het College ingeslagen koers. Over invalshoek en focus zal nader overleg plaatsvinden met de programmaraad.