Meerjarig Onderzoeksprogramma 2006 - 2008

Onderzoeksprogramma 2006 - 2008

Voor u ligt het onderzoeksprogramma 2006 van de Rekenkamer Zeeland.

In dit programma wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksvelden die de Rekenkamer de komende jaren wil bestrijken. 

Per onderzoeksveld wordt aangegeven wat naar onze mening de relevantie van dit onderwerp is. Het doel van dit programma is om duidelijkheid te geven aan burgers en provinciale organisatie waar we ons de komende tijd mee bezig willen houden.

Het programma zal jaarlijks worden bezien en indien nodig bijgesteld. Het
programma biedt daarnaast ruimte voor onderzoek dat inspeelt op de actualiteit.

Per onderzoek zal een oriëntatieronde plaatsvinden binnen de provinciale
organisatie en daarbuiten. Na deze oriëntatie zal een startnotitie worden
opgesteld waarin aangegeven wordt welke onderzoeksvraag en welke onderzoeksopzet zal worden gehanteerd.
In dit programma wordt allereerst aangegeven welk thema wij de komende
jaren zien binnen onze onderzoeken. Vervolgens zullen de zes onderzoeksonderwerpen worden benoemd. Tenslotte wordt ingegaan op de criteria die we hanteren om te komen tot keuzes en tenslotte wat we als rode draad in onze onderzoeken zullen hanteren.

In 2006 zullen onderzoeken gestart worden naar de beleidsvelden werkgelegenheid en jeugdzorg.

Download hier het Onderzoeksprogramma 2006