Omgevingsparticipatie

09 jan 2024
Lopend onderzoek

Inleiding

Net als andere overheden probeert de Provincie Zeeland de omgeving steeds meer gestructureerd te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. PS stelden in januari 2023 een visie op participatie vast, nadat PS de motie “Van inspraak naar participatie” aannamen.

De omgeving is, in het licht van dit onderzoek een verzamelterm waarmee de om- en aanwonenden en de om- en aanliggenden worden aangeduid. Ook de (potentiele) gebruikers van provinciale voorzieningen, diensten en infrastructuur en andere belanghebbenden worden tot de omgeving gerekend. De omgeving zijn dus zowel (individuele en georganiseerde) burgers alsook (belangen)organisaties, bedrijven en andere overheden en overheidsorganisaties.  

Het belang van betrokkenheid van de omgeving is tweeledig:

Enerzijds is het de omgeving waarvoor de Provincie Zeeland beleid maakt en uitvoert. En het is ook de omgeving die de voordelige en ook de nadelige gevolgen van de uitvoering van Provinciaal beleid zal ondervinden. Participatie kan dan zorgen voor draagvlak van het beleid en de uitvoering daarvan.

Anderzijds zal het betrekken en inzetten van de specifieke kennis en ervaring van de omgeving bij het formuleren en uitvoeren van provinciaal beleid de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan ten goede komen.

Doelstelling

Met dit onderzoek wil de rekenkamer nagaan hoe actief en succesvol de Provincie de omgeving betrekt in het tot stand komen van beleid en bij de uitvoering daarvan. En hoe zich dat verhoudt tot de gestelde kaders.

Onderzoeksvraag

Hoe wordt de omgeving door de Provincie Zeeland betrokken in het tot stand komen van beleid en in de uitvoering daarvan? En hoe verhoudt zich dat tot de door PS gestelde kaders en is er verbeterpotentieel aanwezig?

Casusistiek

De rekenkamer zal dit onderzoek langs de weg van de casuïstiek onderzoeken. Een aantal Provinciale beleidsdossiers zal tegen het licht worden gehouden. De lessen die daaruit getrokken kunnen worden zijn van waarde voor de specifieke cases zelf, maar zullen ook naar verwachting een generale waarde hebben voor andere provinciale beleids- en gebiedsprocessen en projecten. Daarbij onderzoekt de rekenkamer de volle breedte van het onderwerp en de verschillende rollen die omgeving in participatieprocessen kan hebben.

Als mogelijke cases denkt de rekenkamer aan de volgende dossiers (de definitieve casusselectie vindt plaats bij het uitwerken van de onderzoeksaanpak):

  • Grenspark Groot Saeftinghe
  • Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland
  • Aanleg landbouwweg N286 Poortvliet

Planning onderzoek

  • Opstart onderzoek 1e kwartaal 2024
  • Nota van bevindingen 2e kwartaal 2024
  • Afronding, publicatie en aanbieding 3e kwartaal 2024
  • Presentatie aan PS en Commissie- en Statenbehandeling 3e kwartaal 2024