Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland

12 mrt 2010
Natuur

Onderzoek naar de aanwezigheid van voorwaarden voor doeltreffend beleid

Dit onderzoek van de Rekenkamer Zeeland betreft het provinciaal beleid rond het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland.

Het beleid voor de Nationale Landschappen is in grote mate bepaald door de rijksoverheid. De Provincie wordt geacht dit beleid uit te voeren en om te zetten in expliciete doelen en middelen. De Provincie zal hierbij belanghebbende groeperingen (actoren) moeten benaderen en betrekken. Ze dient met hen afspraken te maken en procedures voor de gewenste samenwerking vorm te geven.

Voorwaarden voor doeltreffend beleid nog onvoldoende ingevuld en uitgewerkt.

Aanbevelingen

  • Aanbeveling 1: Gedeputeerde staten
    Ga in 2010 gesprek aan met partners over de behoefte aan integrale visie op Nationaal Landschapsbeleid. Kijk waar de behoefte van met name maatschappelijke organisaties ligt. In dat kader dient ook een bezinning op de rol van particulieren en ondernemers in het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland een plaats te krijgen. Het resultaat daarvan moet een gedeelde visie zijn op de rol en regievoering door de provincie. Beschrijf concrete doelen en daarvan afgeleid activiteiten. Formuleer deze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en consistent (SMART+C). Maak geld en tijd vrij voor integrale en actieve communicatie over het Nationaal Landschap. Stel daarbij concrete doelen en evalueer deze op niveau van bereikte effecten. Ontwikkel een concrete beleidslijn ten aanzien van burgers en ondernemers in Nationale Landschappen en ga na hoe deze groepen actiever bij dit onderwerp betrokken kunnen worden.
  • Aanbeveling 2: Provinciale Staten
    Stel bij voortgangsrapportages en monitoren vast of sprake is van meetbare doelen en te verwachten effecten. Wanneer dit niet het geval is, vraag Gedeputeerde Staten dan deze toe te voegen.