Wet Open Overheid (Woo)

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid. Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie en de Woo regelt dit recht van burgers op informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan. 

De Rekenkamer Zeeland maakt als bestuursorgaan zelf informatie actief openbaar, denk hoofdzakelijk aan de onderzoeken die ze uitvoert. Daarnaast kan iedereen de Rekenkamer Zeeland ook vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. Deze pagina geeft aan hoe en bij wie een Woo-verzoek ingediend kan worden. 

Woo-contactpersoon

Het bureau van de Rekenkamer Zeeland fungeert als Woo-contactpersoon voor de Rekenkamer Zeeland. Zij beantwoorden al uw vragen over de aanwezigheid van overheidsinformatie binnen de Rekenkamer Zeeland. 

Het bureau van de Rekenkamer Zeeland kunt u bereiken door te bellen naar 0118-631841 of te mailen naar rekenkamer@zeeland.nl. 

Ingediende verzoeken tot openbaarmaking

Sinds de oprichting van de rekenkamer Zeeland werden er geen verzoeken tot openbaarmaking van stukken ontvangen. Noch in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) noch in het kader van de thans vigerende Wet open overheid (Woo).

Woo-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Daarvoor kunt u ook bij de Rekenkamer Zeeland een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek gaat altijd over beleid, de voorbereiding of uitvoering ervan. De manier waarop u een verzoek indient is vrij:

Doet u een verzoek per brief, richt deze dan aan: 

Rekenkamer Zeeland
T.a.v. bureau van de Rekenkamer
Gegevensopvraag Woo
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Gebruikt u de mail, stuur deze dan naar: rekenkamer@zeeland.nl

Vermeld altijd dat het om een Woo-verzoek gaat. Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke documenten het gaat of omschrijf de kwestie zo concreet mogelijk. We werken dan graag aan uw verzoek mee.