Onderzoeksprogramma 2022

Op 17 december jl. hebben Provinciale Staten besloten om mevr. mr. G.A.A. (Marloes) van Rijswijk - van Mook met ingang van 1 januari 2022 te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer Zeeland. De Rekenkamer wil graag de nieuwe voorzitter betrekken bij het nieuw op te stellen onderzoeksprogramma 2022. Hiervoor zal in januari gestart worden met een rondgang langs de fracties Dat is tevens een mooi moment voor de nieuwe voorzitter om kennis te maken met de leden van Provinciale Staten.
Om deze reden is besloten om af te wijken van de vastgestelde procedure om het nieuwe onderzoeksprogramma voor 1 januari 2022 te stellen. Uiterlijk in maart zal een aanvullend onderzoeksprogramma voor 2022 worden opgesteld en aan Provinciale Staten  worden voorgelegd.
Het werk komt in de tussentijd uiteraard niet stil te liggen. Het onderzoeksrapport naar het Woonbeleid wordt in januari en februari nog bestuurlijk behandeld. En ondertussen is de Rekenkamer volop bezig met het onderzoek naar de Provinciale inzet op de landbouwtransitie en ook het onderzoek naar de opvolging van de adviezen van de commissie Balkenende werd inmiddels opgestart.

Stroomversnelling

In 2021 is de Rekenkamer Zeeland een onderzoek naar de besteding van de Balkenendegelden begonnen. De Balkenedegelden maakten onderdeel uit van de adviezen van de commissie Balkenende die opgenomen waren in het adviesrapport 'Zeeland in stroomversnelling' uit 2016.
Onder de titel 'Stroomversnelling' trekt de Rekenkamer het voorgenomen onderzoeksonderwerp breder en gaat na of  de uitkomsten en adviezen van de commissie Balkenende Zeeland in stroomversnelling brachten.
De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien voor het tweede kwartaal van 2022.
 

Landbouwtransitie

De Rekenkamer legt de focus in dit onderzoek op de doelrealisatie van alle instrumenten die de Provincie Zeeland inzet met betrekking tot de landbouwtransitie. Het gaat om netwerksturing, lobby, regelgeving en het subsidie-instrument, deels gefinancierd uit eigen middelen, deels met Europees geld.

De focus ligt op de Provinciale rol en hoe deze wordt ingevuld, waarbij de rekenkamer ermee bekend is dat de landbouw en de beoogde transitie beïnvloed wordt door allerlei autonome ontwikkelingen waar het Provinciale beleid geen invloed op heeft.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de resultaten als gevolg van het door Provincie Zeeland ingezette beleidsinstrumentarium op het gebied van landbouwtransitie en hoe verhouden die zich tot de door Provinciale Staten gestelde doelen in de periode 2017 – 2021?

De onderzoeksplanning is erop gericht de eindrapportage voor het zomerreces van 2022 aan PS aan te bieden en te publiceren.

Aanvullend onderzoeksprogramma 2022

In mei 2022 stelde de Rekenkamer Zeeland een aanvullend onderzoeksprogramma vast. Een gespreksronde met diverse fracties in het eerste kwartaal werd gebruikt als input hiervoor.

Daarbij mag worden teruggeblikt op een serie prettige en constructieve gesprekken waarbij een goed beeld ontstond van welke onderwerpen er binnen Provinciale Staten leven en welke onderzoeksbehoefte er gedeeld werd door meerdere fracties.

Na de Statenverkiezingen van maart 2023 zal opnieuw een ronde gemaakt worden langs de dan nieuwe Statenfracties. Tot die tijd worden de volgende onderzoeken opgepakt:

Subsidiebeleid
Het onderwerp Subsidiebeleid is zeer breed. Omdat er meerdere invalshoeken en mogelijke aanvliegroutes zijn, zal de Rekenkamer hiervoor een tweetal onderzoeken inzetten:

Doeltreffendheid provinciaal subsidiebeleid
Rekenkamer Zeeland inventariseert het beleidskader, gaat na hoe de doelen uit het Provinciaal beleid verankerd worden in de beschikkingen van uitgaande subsidies en onderzoekt of subsidieontvangers de afgesproken subsidieresultaten behalen. Ook zal daarbij worden nagegaan hoe deze doelen worden vastgelegd en hoe de beoordeling/verantwoording plaats vindt. Daarnaast ligt de focus op de rol van Provinciale Staten in deze procedure.

Follow-up onderzoek Europese subsidies
In 2015 onderzocht de Rekenkamer de wijze waarop Gedeputeerde Staten uitvoering gaven aan het beleidskader (inkomende) Europese subsidies. Met een follow-up op dit eerdere onderzoek wil de rekenkamer nagaan hoe succesvol de Provincie Zeeland afgelopen jaren is geweest met het binnenhalen en inzetten van Europese subsidies. Hiervoor zal een vergelijking met andere Provincies worden gemaakt.

Cyberveiligheid
Het betreft hier een zeer actueel onderwerp. Rekenkamer Zeeland legt de focus op het beleid en de systemen van de Provincie Zeeland. Bijzondere aandacht zal daarbij zijn voor kaderstelling op dit gebied door Provinciale Staten en op de positie van Provinciale Staten in geval van veiligheidsincidenten. Daarnaast bekijkt de Rekenkamer de mogelijkheden om de praktijk zelf (te laten) testen.

Rode draad onderzoek
In de afgelopen jaren onderzocht de Rekenkamer diverse beleidsterreinen. Met het oog op de nieuwe Statenperiode vanaf maart 2023 wil de Rekenkamer Zeeland nagaan of er zogenoemde ‘rode draden’ te onderkennen zijn in conclusies en aanbevelingen die de Rekenkamer daarbij trok. Het basisidee voor een dergelijk rode draden onderzoek is dat zowel Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten als de Rekenkamer Zeeland, zelf kunnen leren van een analyse van conclusies en aanbevelingen uit het verleden.