Onderzoeksprogramma 2021

Lopende onderzoeken

Het in 2020 opgestarte onderzoek naar Stads- en Streekvervoer over de weg en de quickscan naar de impact van Covid-19 op de Provincie Zeeland bevinden zich thans in de afrondende fase. Aanbieding aan Provinciale Staten en publicatie van de onderzoeksresultaten, is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Quickscan financiële indicatoren

De Provinciewet schrijft voor dat elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. Met ingang van de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 moet de Provincie Zeeland vijf uniforme basis kentallen opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het gaat om de volgende indicatoren:

  • Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  • Solvabiliteitsratio
  • Grondexploitatie
  • Structurele exploitatieruimte
  • Belastingcapaciteit

Een afzonderlijk kental zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kentallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld geven van de financiële positie van de Provincie. Als dat goed gebeurt kunnen leden van Provinciale Staten eenvoudig zien wat de financiële positie is van de Provincie Zeeland. De Rekenkamer zal met een quickscan op de jaarstukken 2020 in beeld brengen, in hoeverre de financiële indicatoren Statenleden van de Provincie Zeeland, daar de mogelijkheid toe bieden.

Oorspronkelijk zou deze quickscan in 2020 worden uitgevoerd. Echter, vanwege de coronapandemie is besloten deze een jaar uit te stellen. Aanbieding aan Provinciale Staten en publicatie van de onderzoeksresultaten, voorzien in het tweede kwartaal van 2021, zijn gericht op een gelijktijdige behandeling met de Provinciale jaarstukken in Provinciale Staten.

Woonbeleid

Wonen is een breed thema op de Provinciale agenda. Het gaat niet alleen over aantallen en type woningen, maar ook over de kwaliteit van huizen en de woonomgeving. Zo valt binnen het thema wonen onder andere het verduurzamen en levensloopbestendig maken van huizen. Ook kan het gaan over recreatiewoningen, woongenot, het voorzieningsniveau in dorpen en steden en het huisvesten van seizoenarbeiders of de tijdelijke opvang van vluchtelingen.

De Rekenkamer zal nog nader uitwerken vanuit welke invalshoek zij binnen dit onderwerp, onderzoek gaat verrichten.

Dit onderzoek komt eveneens voort uit het Onderzoeksprogramma 2020. In overleg met de Programmaraad heeft de Rekenkamer er voor gekozen om in 2020 voorrang te geven aan de bovengenoemde quickscan naar de impact van Covid-19 op de Provincie Zeeland.

Nieuwe onderzoeken

In het laatste kwartaal van 2020 heeft het bestuur van de rekenkamer Zeeland gesprekken gevoerd met diverse fracties uit Provinciale Staten. In deze prettige gesprekken vond een stuk (hernieuwde) kennismaking plaats, inclusief het uitwisselen van wederzijdse verwachtingen. Het hoofddoel was echter te komen tot een inventarisatie van potentiele onderzoeksonderwerpen voor rekenkameronderzoek in 2021. Onderwerpen die leven binnen de fracties en daarmee binnen Provinciale Staten.

Het resultaat van deze gesprekken, vervat in een groslijst aan onderzoeksonderwerpen is reeds aan u, ter prioritering, voorgelegd.

Landbouwtransitie

Op basis van uw prioritering heeft de Rekenkamer ervoor gekozen om in 2021 in ieder geval een onderzoek naar Landbouwtransitie uit te gaan voeren, een relevant en actueel thema voor Provinciale Staten. In overleg met uw Programmaraad zullen de invalshoek en opzet van dit onderzoek nog nader worden uitgewerkt.

De Rekenkamer verwacht in 2021, buitenom de bovengenoemde onderwerpen, nog tenminste één ander onderzoek op te kunnen starten. Daarvoor zal in eerste instantie geput worden uit de eerder door Provinciale Staten aangedragen onderwerpen. Een ingelast actueel onderzoek, uiteraard in overleg met uw Programmaraad, behoort zeker ook tot de mogelijkheden.

Budget 2021 Rekenkamer Zeeland

Het totale budget dat binnen de door Provinciale Staten van Zeeland vastgestelde begroting 2021 beschikbaar is voor de Rekenkamer, bedraagt € 286.000. Over de aanwending en uitputting van dit jaarbudget wordt, conform de verordening van de rekenkamer Zeeland, in het Jaarverslag 2021 verantwoording afgelegd.