Onderzoeksprogramma 2020

Het bestuur van de rekenkamer Zeeland heeft besloten om de volgende onderwerpen op te nemen in het onderzoeksprogramma 2020.

 

Risico’s bij samenwerkingsverbanden

Heeft de Provincie Zeeland zicht en grip op de risico’s bij majeure samenwerkingsverbanden waarin zij deelneemt? Deze vraag stelt de Rekenkamer centraal bij dit onderzoek naar hoe de Provincie omgaat met risico’s in samenwerkingsverbanden met publieke en private partijen. Deze samenwerking wordt beklonken in vaak complexe overeenkomsten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die maken dat de doelstellingen van beleid niet geheel, of niet binnen de gestelde kaders worden gehaald. Dergelijke omstandigheden worden aangeduid als “risico’s”.

Tijdens de kennismakingsgesprekken van de rekenkamer Zeeland met de nieuwe Statenfracties, waar ook de behoefte is gepeild aan toekomstig rekenkameronderzoek, is meerdere malen het brede thema risicobeleid of risicomanagement opgetekend. Binnen de Programmaraad bleek vervolgens brede steun voor een onderzoek naar de risico’s bij samenwerking met meerdere partners in de majeure projecten en opgaven.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is een actueel onderwerp. Dat blijkt ten eerste uit het feit dat dit onderwerp als meeste genoemd werd in de gesprekken met de nieuwe Statenfracties, maar ook, ten tweede, omdat de Provincie slimme mobiliteit heeft aangemerkt als één van de vijf meest belangrijke strategische opgaven.

Van 2015 tot en met 2024 verzorgt Connexxion het busvervoer in Zeeland. Het lijnennet en de dienstregeling van de huidige concessie zijn gestart op 1 maart 2015. De ontwikkelfunctie van het ov-netwerk ligt sinds 2015 bij Connexxion. Connexxion is verantwoordelijk voor het achterhalen van de marktvraag, het uitwerken van het lijnennet, de dienstregeling en de tarieven, het vorm en inhoud geven aan de communicatie en het zorg dragen voor een goede informatievoorziening. Als concessieverlener dient de Provincie erop toe te zien dat dit goed gebeurt. Daarnaast biedt de Provincie de inwoners van Zeeland naast het busvervoer de zogeheten Haltetaxi: een flexibel en op afroep beschikbaar netwerk, zodat er een mobiliteitsgarantie geboden wordt op die plekken en die momenten waarop het vaste busnet niet beschikbaar is.

De rekenkamer zal nog nader uitwerken vanuit welke invalshoek zij binnen het onderwerp openbaar vervoer onderzoek gaat verrichten. Provinciale Staten hebben als hoofddoelstelling vastgesteld dat openbaar vervoer in Zeeland in de periode 2015- 2025 optimaal aansluit op de vraag van de reizigersgroepen: scholieren/studenten, forenzen, vervoerarmen, verblijfstoeristen en mensen met een lichte zorgvraag en lichamelijke beperking.

Quick scan financiële indicatoren

De Provinciewet schrijft voor dat elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. Met ingang van de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 moet de Provincie Zeeland vijf uniforme basis kentallen opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het gaat om de volgende indicatoren:

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

  • Solvabiliteitsratio
  • Grondexploitatie
  • Structurele exploitatieruimte
  • Belastingcapaciteit

Een afzonderlijk kental zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kentallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld geven van de financiële positie van de Provincie. Als dat goed gebeurt kunnen leden van Provinciale Staten eenvoudig zien wat de financiële positie is van de Provincie Zeeland. De rekenkamer zal met een quickscan op de jaarstukken 2019 in beeld brengen in hoeverre de financiële indicatoren Statenleden van de Provincie Zeeland daar de mogelijkheid toe bieden.

Subsidies

Een substantieel deel van de Provinciale begroting wordt besteed aan subsidies. In hoeverre is de Provincie daarmee effectief? Dit onderwerp is regelmatig genoemd in de fractiegesprekken die de rekenkamer heeft gevoerd.

De rekenkamer zal nog nader uitwerken vanuit welke invalshoek zij binnen dit onderwerp onderzoek gaat verrichten. Recent is er een artikel 217a onderzoek uitgevoerd naar subsidies. De rekenkamer zal haar onderzoek daar op afstemmen. Ook publiceerde de rekenkamer in 2015 eerder onderzoek naar Europese subsidies.

Woonbeleid

Wonen is een breed thema op de Provinciale agenda. Het gaat niet alleen over aantallen en type woningen, maar ook over de kwaliteit van huizen en de woonomgeving. Zo valt binnen het thema wonen onder andere het verduurzamen en levensloopbestendig maken van huizen. Ook kan het gaan over recreatiewoningen, woongenot, het voorzieningenniveau in dorpen en steden en het huisvesten van seizoenarbeiders of de tijdelijke opvang van vluchtelingen.

De rekenkamer zal nog nader uitwerken vanuit welke invalshoek zij binnen dit onderwerp onderzoek gaat verrichten.