Onderzoeksprogramma 2017

Onderzoeksprogramma 2017

Conform het reglement van orde stuurt de Rekenkamer Zeeland ieder jaar in december het onderzoeksplan voor het nieuwe jaar ter kennisneming naar Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten.

De keuze voor onderstaande onderwerpen is besproken in de Programmaraad.

Economische transitie

In het coalitieakkoord ‘Krachten bundelen’ wordt aangegeven dat het economisch beleid van de Provincie gericht moet zijn op een transitie naar een economie, waarbij goederen en grondstoffen worden hergebruikt en waarbij verduurzaming wordt bevorderd. Met een onderzoek naar de invloed die de Provincie heeft en de effectiviteit van het beleid in deze, wordt bijgedragen aan de sturende verantwoordelijkheden van Provinciale Staten.

Aanleg 380kV en 150kV hoogspanningsleidingen    

De aanleg van deze hoogspanningsleidingen (onder) door en over Zeeland heen, heeft een grote impact op de omgeving. Uit het onderzoek moet duidelijk worden waar de verantwoordelijkheden bij dergelijke energie-infrastructurele projecten liggen en hoe de besluitvorming tot stand komt. Ook daarmee wordt bijgedragen aan het versterken van de sturende verantwoordelijkheden van Provinciale Staten.

Metastudie interne organisatie

In de afgelopen jaren zijn diverse rapporten en onderzoeken voor en over de Provincie Zeeland tot stand gekomen. Niet in de laatste plaats rapporten die uitgebracht werden door de Rekenkamer Zeeland. Ook andere onderzoeken passeerden de revue, zoals die naar problematisch verlopende grote projecten en onderzoeken in het kader van de reorganisatie van 2012. Een onderzoek naar de wijze waarop de inhoud van de rapportages en aanbevelingen beklijft in de organisatie, kan Provinciale Staten helpen in haar opdrachtgevende en kaderstellende rol.

Gemeentelijke herindelingen

In het gemeentelijke beleidsveld is een verschuiving waarneembaar. Enerzijds komen er, binnen het sociale domein, taken van het rijk en de provincies over naar de gemeenten. Aan de andere kant gaan taken op gebied van vergunningverlening, handhaving en beheer en onderhoud juist weg van de gemeenten. Bijvoorbeeld naar de omgevingsdiensten (RUD-Zeeland). De Rekenkamer wil onderzoeken wat dit betekent voor de bedrijfsvoering van de gemeenten in Zeeland en daarbij nadrukkelijk de vraag stellen of schaalvergroting (lees gemeentelijke herindeling), de gemeenten beter in staat zou stellen het nieuwe takenpakket goed uit te voeren.

Lopende onderzoeken

De thans lopende onderzoeken, Financieel toezicht door de Provincie Zeeland en Kaderstelling binnen Netwerkopgaven verwachten wij in het eerste kwartaal van 2017 af te ronden.