Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016

Conform het reglement van orde stuurt de Rekenkamer Zeeland ieder jaar in december het onderzoeksplan voor het nieuwe jaar ter kennisneming naar Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten.

De keuze voor onderstaande onderwerpen is besproken in de Programmaraad.

Openbaar Vervoer 

Op 21 juni 2013 hebben PS het beleidsplan openbaar vervoer Zeeland
2015-2015 ‘Nieuwe Lijnen’ vastgesteld. Naast het busvervoer, dat via een openbare aanbesteding in 2015 aan Connexxion is gegund, zijn er ook vormen van openbaar vervoer die de Provincie in eigen beheer uitvoert, zoals het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry) en het flexnet, waarvan de Haltetaxi een voorbeeld is. Een onderzoek naar het openbaar vervoer in Zeeland kan zich richten op de ervaringen met het uitvoeren van openbaar vervoer door de Provincie in eigen beheer. Bieden de ervaringen met het beheren en exploiteren van openbaar vervoer in eigen beheer aanknopingspunten om op termijn ook andere vormen van openbaar vervoer als Provincie aan te bieden naast het reguliere openbaar vervoer per bus en per trein.

Kustvisie Provincie Zeeland

Op 4 september 2012 hebben GS de ‘Kustvisie Provincie Zeeland’ ter kennisname aan PS gestuurd. Deze kustvisie maakt onderdeel uit van het nationale Deltaprogramma Kust en bood eveneens de bouwstenen voor het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. GS schrijven in hun brief aan PS dat “de kern van de Kustvisie Provincie Zeeland de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Noordzeekust is, gecombineerd met behoud van veiligheid tegen overstromingen. In de kustzone bieden de aanwezige kwaliteiten veel kansen voor ontwikkeling op het terrein van recreatie, toerisme, sport, cultuur en zorgeconomie. Revitalisering van het bestaande verblijfsrecreatieve aanbod vormt de belangrijkste opgave. De revitalisering is te realiseren door te investeren in de recreatie en in de omgevingskwaliteit van het gebied.”

In het kader van de herziening van het Omgevingsplan in juli 2015 werd een motie aangenomen waarin PS aangeeft dat er niet meer ruimte mag komen voor kustbebouwing in de recreatieve hotspots, in afwachting van de nieuwe visievorming voor de kust. Duidelijk werd dat PS zorgen heeft over de bouw van recreatiewoningen aan de kust.

Met een onderzoek naar de Kustvisie zou de Rekenkamer Zeeland onder meer kunnen kijken hoe de revitalisering van het kustgebied is uitgepakt, met name op de terreinen van recreatie, toerisme, sport, cultuur en de zorgeconomie. Een dergelijk onderzoek kan met name relevant zijn voor PS als opmaat voor het nieuwe Omgevingsplan vanaf 2018.

Financieel toezicht gemeenten.

Financieel toezicht draagt bij aan het voorkomen van een structureel tekort op de begroting van een gemeente of provincie. In Nederland zijn er twee vormen van financieel toezicht: het horizontale toezicht en het verticale toezicht. Horizontaal toezicht wil zeggen dat elke gemeente en provincie zorgt voor een begroting die ‘structureel en reëel in evenwicht’ is. Bij gemeenten stelt de gemeenteraad daarbij de kaders en controleert het bestuur. Bij provincies doen Provinciale Staten dit. Verticaal toezicht wil zeggen dat Gedeputeerde Staten toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten.

De situatie in Zeeland ziet er als volgt uit.:

    • Bij de gemeente Vlissingen en Middelburg is de grondproblematiek (mede) verantwoordelijk voor de financiële problemen. Verder hebben alle Zeeuwse gemeenten te maken met de tegenvallende en wellicht geheel wegvallende dividendinkomsten van Delta N.V. ad afgerond € 50,- per inwoner. (…)
    • Structureel en reëel sluitende begroting 2015: Goes, Hulst, Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen en Veere.
    • Geen structureel en reëel sluitende begroting 2015, maar wel sluitend in 2016: Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Sluis
    • Geen structureel en reëel sluitende begroting 2015, maar wel sluitend in 2017: Borsele
    • Geen structureel en reëel sluitende begroting 2015 en in de meerjarenraming nog niet voldoende aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht in 2018 uiterlijk tot stand zal worden gebracht Kapelle, Middelburg en Vlissingen

Tien van de dertien Zeeuwse gemeenten vallen onder repressief toezicht. De gemeenten Kapelle, Middelburg en Vlissingen zijn onder preventief toezicht geplaatst. De financiële positie van Vlissingen heeft zich het afgelopen jaar zodanig ontwikkeld dat de gemeenteraad heeft besloten om voor 2015 een artikel 12‑aanvraag in te dienen.

Een onderzoek naar financieel toezicht door de Provincie op de Zeeuwse gemeenten kan zich richten op de wijze waarop de Provincie haar verticaal toezichthoudende rol heeft ingevuld en hoe doelmatig en doeltreffend dit is geweest.

“Verslag over het financieel toezicht op gemeenten“ bij Kamerbrief d.d. 10-04-2015 van Minister Plasterk over verslagen financieel toezicht.