Onderzoeksprogramma 2015

Onderzoeksprogramma 2015

Conform het reglement van orde stuurt de Rekenkamer Zeeland ieder jaar in december het onderzoeksplan voor het nieuwe jaar ter kennisneming naar Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Gegeven de onderwerpen waar Rekenkamer Zeeland tot op heden weinig onderzoek heeft verricht, heeft het bestuur besloten onderzoek te doen op de taakvelden ruimtelijke ordening en cultuur. De keuze voor onderstaande onderwerpen is besproken in de Programmaraad.

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

Op 28 september 2012 hebben PS het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 vastgesteld.
In het 2e kwartaal van 2015 staat een voortgangsrapportage gepland. In het 2e kwartaal van 2018 volgt een evaluatie van het omgevingsplan.

De Provincie onderscheidt in het omgevingsplan drie hoofdlijnen van beleid:

 1. Versterking van de economie
 2. Woon- & werkklimaat
 3. Water & landelijk gebied

Een onderzoek naar het Omgevingsplan richt zich op hoe het Omgevingsplan is toegesneden op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland. Aangezien het Omgevingsplan een brede scope heeft, wil de Rekenkamer Zeeland het onderzoek verrichten aan de hand van een aantal concrete casussen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als:

 • (bereikbaarheid van) bedrijventerreinen
 • aanleg windmolenparken
 • woonzorgcombinaties in het buitengebied
 • bouwen in kwetsbare gebieden

Voor elk van deze thema’s is het ruimtelijk beleid ondersteunend en faciliterend. De Rekenkamer Zeeland richt zich in het onderzoek op de vraag hoe het Omgevingsplan invloed heeft op verschillende beleidsterreinen en op welke aspecten de doelmatigheid en doeltreffendheid vergroot kan worden. 

Cultuurbeleid

De provinciale cultuurnota loopt van 2013 tot en met 2015. De cultuurnota omvat 5 beleidsterreinen:

 1. Bibliotheekwerk 
 2. Cultureel erfgoed
 3. Cultuureducatie
 4. Kunsten, inclusief evenementen en festivals
 5. Media

Cultuurbeleid behoort tot één van de kerntaken van de Provincie. De Provincie heeft voor 2013-2015 de beleidsterreinen erfgoed, grote festivals en cultuureducatie als prioritair aangemerkt. De uitvoering van het cultuurbeleid wordt jaarlijks nader ingevuld met een uitvoeringsprogramma. Onderzoek door de Rekenkamer naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid sluit qua timing goed aan bij het aflopen van de beleidsperiode. De bevindingen kunnen derhalve door de Provincie gebruikt worden bij het opstellen van de nieuwe nota cultuurbeleid

De Rekenkamer Zeeland heeft besloten onderzoek te verrichten naar het cultuurbeleid. Te denken valt daarbij onder meer aan het deelgebied cultureel erfgoed.

Dit onderwerp omvat de thema’s: aardkunde, archeologie, gebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed, archieven en musea. Onderwerpen die – met uitzondering van de relaties met de instellingen SCEZ en Zeeuws Museum – nog niet eerder door de Rekenkamer Zeeland onderzocht zijn.

Daarnaast is onlangs in het gezamenlijke verband van de provinciale rekenkamers besloten om in 2015 onderzoek te doen naar de RUD-BRZO. De Rekenkamer Zeeland zal hieraan deelnemen.