Onderzoeksprogramma 2014

Onderzoeksprogramma 2014

Conform het reglement van orde stuurt de Rekenkamer Zeeland ieder jaar in december het onderzoeksplan voor het nieuwe jaar ter kennisneming naar Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. De Rekenkamer heeft in september jl. alle Statenfracties gevraagd onderwerpen aan te dragen voor onderzoek door de Rekenkamer. De onderwerpen zijn opgenomen in een groslijst. Uit deze groslijst heeft het bestuur van de Rekenkamer drie onderwerpen geselecteerd waarvan wij menen dat die relevant zijn om in 2014 te onderzoeken. De keuze voor deze onderwerpen is besproken in de Programmaraad. 

Verbonden partijen: privaatrechtelijke samenwerking 
De Provincie is aandeelhouder van en/of deelnemer in verschillende bedrijven en grote projecten, waaronder Delta, Zeeland Seaports, Economische Impuls Zeeland en Perkpolder Beheer. Bij enkele deelnemingen heeft de Provincie een garantstelling afgegeven.
De Rekenkamer wil onderzoeken hoe de provincie Zeeland haar rol als aandeelhouder/deelnemer invult c.q. kan invullen. Hoe worden Provinciale Staten daarbij betrokken c.q. hoe kunnen zij zo betrokken worden dat de provincie haar rol als aandeelhouder/deelnemer optimaal kan vervullen en het publieke belang zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. Een analyse van verstrekte garanties (aard, omvang, looptijd, etc.) bij deelnemingen zal onderdeel uitmaken van dit onderzoek.
Over de invalshoek en focus zal nader overleg plaatsvinden met de programmaraad.

Vastgoedbeheer
De Rekenkamer zal een korte verkenning uitvoeren naar het vastgoed dat de Provincie bezit. Deze verkenning zal zich in eerste instantie richten op een inventarisatie naar de aard en omvang van het vastgoed en de wijze waarop het vastgoed beheerd wordt. Afhankelijk van de eerste bevindingen kunnen de resultaten aanleiding geven tot een diepgaander vervolgonderzoek.

Europese subsidies
Veel projecten in Zeeland maken gebruik van Europese subsidies. De Rekenkamer gaat onderzoek doen naar het beleid van de Provincie ten aanzien van het verwerven van Europese subsidies en het resultaat ervan, zowel voor de Provincie zelf als voor partijen die met behulp van de Provincie Europese subsidies aanvragen.
Daarbij wil de Rekenkamer bekijken hoe de Provincie haar invloed aanwendt c.q. kan aanwenden om de kansen op het daadwerkelijk verwerven van Europese subsidies te vergroten. In dit verband zal ook de rol en functie van het Europaloket in het onderzoek worden meegenomen.
Een inventarisatie van bestaand onderzoek, waaronder de onderzoeken van onder meer andere provincies, het IPO en het Huis der Provincies zal een onderdeel vormen van het rapport.