Meerjarig Onderzoeksprogramma 2009 - 2011

2009 - 2011 Meerjarige onderzoeksprogramma

Sinds 2005 is de Rekenkamer Zeeland actief in de provincie Zeeland. Zij wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het provinciaal bestuur.
Het lerend vermogen krijgt binnen onze Rekenkamer daarom een duidelijk
accent.
De rol van de Rekenkamer is gericht op het ondersteunen van Provinciale
Staten in haar controlerende en kaderstellende taak. De onderzoeken richten
zich op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het provinciaal beleid.
In dit programma wordt het kader gesteld voor de onderzoeken in de periode
2009 – 2011. Tevens worden de onderwerpen genoemd die wij voornemens
zijn om in deze periode te onderzoeken.
In het voorjaar van 2008 heeft de Rekenkamer Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten uitgenodigd om mogelijke onderzoeksonderwerpen aan
te dragen. Eenzelfde uitnodiging hebben wij op onze website geplaatst. Wij
spreken onze dank en waardering uit aan de personen die van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Download hier het volledige onderzoeksprogramma 2009 - 2011