Werkgelegenheid

28 mei 2008
Economie

Onderzoek naar de doeltreffendheid van het werkgelegenheidsbeleid van de provincie Zeeland periode 1997 t/m 2006

De Provincie heeft ervoor gekozen om keuzes ten aanzien van werkgelegenheid op te nemen in de provinciaal sociaal-economische beleidsplannen. Economisch beleid is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de sociaal-economische beleidsplannen zijn projecten en doelstellingen opgenomen die direct of indirect bijdragen aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De insteek van het onderzoek is daarom breder dan strikt het werkgelegenheidsbeleid. Het werkgelegenheidsbeleid wordt bezien en beoordeeld vanuit het thema economie. 

Conclusie

Er valt op grond van dit onderzoek niet in absolute zin te concluderen of het werkgelegenheidsbeleid en breder het sociaal-economisch beleid effectief is of niet effectief is. Wel kan worden vastgesteld dat de effectiviteit van het sociaal-economisch beleid verbeterd zou kunnen worden, wanneer aan de voorwaarden voor effectief beleid zou worden voldaan. 

Aanbevelingen

  • Aanbeveling 1:
    Stel een helder toekomstprofiel van Zeeland op.
  • Aanbeveling 2:
    Breng op gesystematiseerde wijze de succes- en faalfactoren van projecten in kaart.
  • Aanbeveling 3:
    Ontwikkel een integraal systeem waaruit de benodigde informatie ten behoeve van verantwoording, monitoring en effectiviteitsanalyse op elk niveau (maatregel, project, cluster) gedestilleerd kan worden.