Risico's bij samenwerking

22 okt 2020
Bestuur

De rekenkamer Zeeland heeft onderzocht wat er terecht is gekomen van de aanbevelingen en lessen uit het dossier Sloeweg uit 2014. Deze lessen en aanbevelingen van destijds waren er op gericht om een politieke en financiële herhaling van dat dossier te voorkomen. De rekenkamer heeft daarbij in het bijzonder oog gehad voor de nieuwe grootschalige samenwerksverbanden door in te zoomen op een drietal specifieke cases: Waterdunen, NPW en RUD-Zeeland.
 

Dossier Sloeweg was input voor scherper risicobeheer bij de Provincie Zeeland

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat binnen de Provincie er een scherp risicobewustzijn is. Dat blijkt onder meer uit deugdelijke periodieke risico-inventarisaties en rapportages voor  Provinciale Staten. In de onderzochte cases is gebleken dat de risico’s adequaat zijn verdeeld over de deelnemers aan het project en dat de financiële reserves van de Provincie afdoende zijn om de thans bekende risico’s uit af te dekken. 

Aanbevelingen

De rekenkamer doet op basis van het onderzoek een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben betrekking  op de evaluatie van het risico-beleidskader  en de agendering van het totale risicobeeld. Deze zaken kunnen naar een hoger plan worden getrokken, denkt de rekenkamer. Ook wordt aanbevolen om te overwegen om de  nieuwe risico-aanpak door te trekken naar de ‘strategische opgaven’ van de Provincie Zeeland, die gaan over energietransitie, klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit, slimme mobiliteit en zichtbaar Zeeland. 

 

Bestuurlijke behandeling

Vrijdag 4 december 2022 wordt het onderzoeksrapport toegelicht en besproken in de vergadering van de Statencommissie Bestuur. Deze openbare vergadering is voor iedereen bij te wonen of live volgen. De maatregelen en beperkingen als gevolg van COVID-19 kunnen van invloed zijn op de planning en het verloop van deze vergadering.