Opdrachtgeverschap BRZO

08 jul 2016
Milieu

Opdrachtgeverschap provincie Zeeland voor uitvoering taken bij bedrijven met grote milieurisico’s onderzocht

Honderden bedrijven in Nederland werken op grote schaal met gevaarlijke stoffen. Vanwege de grote risico's die daarbij horen vallen deze bedrijven onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij deze bedrijven. Zeeland telt ruim 20 Brzo-bedrijven waarvan de meeste uit de zogenaamde zware categorie.

Ook andere provinciale rekenkamers voerden een dergelijk onderzoek in hun provincies uit.

Verantwoordelijkheidsverdeling rond de VTH-taken

De Rekenkamer Zeeland constateert dat de verantwoordelijkheidsverdeling rond de VTH-taken complex is. Er is mandaat verleend aan de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) die op haar beurt weer ondermandaat verleend heeft aan de RUD-Zeeland (Regionale Uitvoeringsdienst).

Bij de onafhankelijkheid van het toezicht plaatst de Rekenkamer daarom kanttekeningen. Er is immers geen volledig mandaat verleend waardoor, zonder bemoeienis van Gedeputeerde Staten, er door DCMR en de RUD geen besluiten genomen kunnen worden. Politieke of andere afwegingen kunnen dan een rol kunnen spelen bij het toezicht.

Wel is sprake is van regulier en frequent overleg tussen alle betrokken actoren, dat door allen positief wordt beoordeeld.

Voorts constateert de Rekenkamer dat de grote financiële druk op RUD-Zeeland een risico is voor adequaat toezicht.

Tot slot wordt geconstateerd dat Provinciale Staten van Zeeland vooral indirect betrokken zijn bij het toezicht op de Brzo-bedrijven.

Aanbevelingen

Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen aan het Provinciebestuur:

  • Aanbeveling 1: Mandaatconstructie
    Maak opnieuw een afweging over de mandaatconstructie. Ga daarbij na of de argumenten zoals die golden om te kiezen voor ondermandaat bij de RUD Zeeland nog steeds op die manier gelden.
  • Aanbeveling 2: Complexiteit
    Bezie de verantwoordelijkheidsverdeling en mandaten op onnodige complexiteit en bureaucratie. Maak daarbij een risico-inschatting. Vereenvoudig dit waar mogelijk en wenselijk.
  • Aanbeveling 3: Informatie 
    Informeer in de toekomst Provinciale Staten meer en periodiek over de kwaliteit en de inhoud van de uitvoering van het toezicht op BRZO-bedrijven.