Netwerksturing

03 jul 2017
Bestuur

Betekenis van werken in netwerken

De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten.

Basis voor het onderzoek was het coalitieakkoord voor het provinciaal bestuur van Zeeland voor 2015-2019. Dat akkoord heet ‘Krachten bundelen, perspectief voor Zeeland’. Hierin past ook dat Provinciale Staten in dialoog en samenwerking met publieke en private netwerkpartners aan haar doelstellingen wil werken.

De nieuwe werkwijze die Provinciale Staten voor ogen staat is niet uniek voor Zeeland. Steeds vaker zien we dat overheden en publieke en private partners samen optrekken. Dat is vaak goedkoper en bovendien kan de overheid niet alles van bovenaf sturen. Het samen optrekken in een netwerk zou het draagvlak in de maatschappij vergroten en daarmee de effectiviteit van het gezamenlijke beleid.

Kernboodschap uit het onderzoek

Het onderzoek levert drie kernboodschappen op voor de rolinvulling van Provinciale Staten bij netwerksamenwerking of –sturing:

  • Geef ruimte aan de netwerkpartners en de professionals, betrek de omgeving.
  • Richt je vooral op de kwaliteit van het proces en de kwaliteit van de samenwerking.
  • Zorg voor de eigen informatievoorziening.

Handvatten voor Provinciale Staten

Netwerksturing is een vorm van sturing die, afhankelijk van wat je wilt bereiken,  , de financiële situatie en de omgeving goed kan werken. Het is echter ook een vorm die risico’s en nadelen met zich mee brengt. Met de vijf onderstaande aanbevelingen reikt de Rekenkamer Zeeland concrete ‘knoppen’ aan om aan te draaien bij zich aandienende samenwerkingsprocessen.
 

  • Maak een expliciete keuze voor Netwerksamenwerking en niet voor een ander sturingsmodel.
  • Bewaak de eigen ambities.
  • Bepaal zelf de mate van participatie van de andere deelnemers, maak daarin een expliciete keus.
  • Formuleer duidelijke randvoorwaarde voor het proces en de kwaliteit van het netwerk.
  • Organiseer het debat en vraag om publiek rekenschap, blijf steeds kijken of alles nog loopt zoals de bedoeling was.

Onderzoeksresultaat

De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunnen Provinciale Staten van Zeeland in hun rol als volksvertegenwoordiger helpen. De inzet van deze sturingsvorm is immers iets waarvoor bewust gekozen moet worden. Een keuze die wellicht nu wat te vaak en te gemakkelijk vanuit een hype of mode ingezet wordt.

De onderzoeksbevindingen zijn door de Rekenkamer in de vorm van een beknopte rapportage, de z.g. Rekenkamerbrief aangeboden aan Provinciale Staten van Zeeland.