Natuurbeheer

28 sep 2018
Natuur

Publicatiedatum 28 september 2018..

Onderzoek

De Rekenkamer Zeeland onderzocht het beleid voor het beheer en de bescherming van de natuur in Zeeland en analyseerde de doelmatigheid en doeltreffendheid van dat beleid. Daarbij werd ook nagegaan welke rol Provinciale Staten van Zeeland in het natuurbeleid heeft en of zij in staat worden gesteld om bij te sturen. 

Landelijk subsidiestelsel

Voor 2014 werd het natuurbeleid hoofdzakelijk door het Rijk uitgevoerd. Door de decentralisatie van het natuurbeleid is die verantwoordelijkheid met ingang van 2014 naar de Provincies overgeheveld. Het beheer van de natuurgebieden in Zeeland wordt uitgevoerd door diverse natuurbeherende organisaties en particulieren. Op basis van een efficiënt subsidiestel kunnen zij een subsidie voor het beheer aanvragen. Door de landelijke uniformiteit van dat subsidiestelsel heeft de Provincie Zeeland weinig beleidsruimte om daarbij een eigen beleid te voeren.

Provinciale rol

Provincie Zeeland zou kunnen onderzoeken of vrijwillige ruil van bestaande natuurgebieden tussen de beheerders onderling kan leiden tot minder versnippering van de natuurgebieden en daarmee tot een verbetering van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het natuurbeheer. De Rekenkamer heeft vastgesteld dat Provinciale Staten van Zeeland bij de implementatie van de nieuwe natuurwetgeving goed meegenomen werden door Gedeputeerde Staten. Door het ontbreken van een landelijk beoordelingssysteem worden echter monitoringsdata niet vertaald naar een rapportage over de doeltreffendheid van het natuurbeheer. Provinciale Staten worden daardoor te beperkt geïnformeerd over met name de kwalitatieve aspecten van het natuurbeleid.

Tevredenheid in het veld

Uit het onderzoek blijkt dat men in het veld tevreden is over de rolinvulling van de Provincie Zeeland. Daarbij worden wel zorgen geuit over de bezetting op sommige onderdelen van het natuurbeleid en over de huidige flexibilisering van het provinciaal apparaat. Natuur vergt beleid van de lange adem. Roulatie en arbeidsflexibiliteit hebben allerlei positieve effecten maar gewaakt moet worden voor de kennisborging op dit specifieke beleidsterrein.