Handreiking verzelfstandiging havenschap Zeeland Seaports

05 feb 2009
Regionale economie

Handreiking ten behoeve van de besluitvorming door Provinciale Staten over de verzelfstandiging van het havenschap Zeeland Seaports(ZSP)

De belangrijkste overweging is de op handen zijnde verzelfstandiging van Zeeland Seaports en het voorgenomen tijdpad. Bij de opstelling van deze handreiking wordt van de planning uitgegaan, dat besluitvorming over verzelfstandiging nog voor het zomerreces van 2009 zal plaatsvinden. Wanneer gekozen zou zijn voor regulier rekenkameronderzoek zouden, gegeven de doorlooptijd, de conclusies van dit onderzoek niet bij de besluitvorming betrokken kunnen worden. Het onderzoek zou dan als mosterd na de maaltijd komen.

Kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten.

Een andere belangrijke overweging is dat wij met onze onderzoeken een constructieve bijdrage willen leveren aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten.
Een belangrijk inzicht uit het vooronderzoek was dat Raden en Staten zich vooral volgend opstellen in het havendossier. Deels wordt dit verklaard uit het vertrouwen in bestuurders en deels uit de complexiteit van dit dossier.
Naast een politieke dimensie rond de verzelfstandiging speelt ook een technische dimensie een rol bij verzelfstandigingen.

De handreiking gaat niet op de politieke dimensie in maar geeft een overzicht van de, veelal complexe, technische aspecten die een rol spelen bij verzelfstandiging.

Op deze wijze hopen we bruikbare inzichten aan te reiken die bij besluitvorming aan de orde zouden moeten komen.