Externe inhuur & uitbesteding

18 dec 2019
Bedrijfsvoering

Kader externe inhuur en uitbesteding van Provincie Zeeland kan beter

Provinciale Staten van Zeeland willen dat de Provincie terughoudend omgaat met de externe inhuur van personeel en uitbestedingen bij organisaties met een winstoogmerk. De rekenkamer concludeert voor externe inhuur dat de Provincie hierin slaagt. De rekenkamer kon voor uitbestedingen niet algeheel vaststellen of de Provincie hierin terughoudendheid is geweest. Op dat terrein kan het beleid beter stelt de rekenkamer. Zij doet Provinciale Staten de aanbeveling om Gedeputeerde Staten te verzoeken het beleidskader te actualiseren en daarbij de handvatten die het onderzoek biedt mee te nemen.

Het rapport beschrijft hoe de sturing op externe inhuur en uitbesteding zich verhoudt tot de doelmatigheid en doeltreffendheidsnormen die relevant zijn voor de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. Verantwoording over de resultaten zijn in dit onderzoek in beeld gebracht. Daarnaast is het beleid en de uitvoering in de praktijk door het onderzoeksteam onder de loep genomen.