Europese subsidies

25 sep 2015
Economie

Relevantie onderzoek subsidies

De relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat, met name in tijden van teruglopende financiële middelen - vanuit het Rijk via het Provinciefonds maar ook via zgn. “derde geldstromen” zoals het Deltadividend - het instrument van cofinanciering en Europese subsidies zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet zou moeten worden om desondanks zo veel mogelijk provinciale beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Europese subsidies in relatie tot het provinciale beleid.

De Rekenkamer Zeeland onderzocht de wijze waarop Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland omgaan met het verwerven van Europese subsidies in relatie tot het provinciale beleid.

De Rekenkamer ging na wat voor de provincie de overwegingen zijn om Europese subsidies te verwerven en wat men er mee wil realiseren.

Aanbevelingen

 • Aanbeveling 1:
  Betrek Provinciale Staten meer bij Europese subsidieprogramma’s en maak duidelijk de afweging of beleid met eigen middelen en/of met Europese middelen gefinancierd kan worden.
   
 • Aanbeveling 2:
  Vergroot de bewustwording en kennis over Europese programma’s bij de ambtelijke organisatie zodat het onderdeel van de beleidscyclus wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van een Europaconsulent per beleidsafdeling.
   
 • Aanbeveling 3:
  Kies duidelijk voor het al dan niet financieren van kleinschalige projecten die een beperkte bijdrage nodig hebben. Het gaat daarbij om kleinschalige innovatieve projecten van het MKB met een laagdrempelige administratieve lastendruk. Ondernemers kunnen met een beperkte eenmalige bijdrage hun productieproces verder optimaliseren. Indien gekozen wordt voor het faciliteren van dergelijke projecten heeft het de voorkeur om het totaal te maximeren.
 • Aanbeveling 4:
 • Organiseer binnen de provinciale organisatie één aanspreekpunt waar de verantwoordelijkheid ligt voor de communicatie over Europa en de resultaten van Europese projecten. Communiceer actief en regelmatig over de mogelijkheden die Europa biedt en de resultaten van projecten. Maak informatie van en over Europa leesbaar voor zowel de (potentiële) gebruiker als de “geïnteresseerde leek”.