Cultuur en Sociaal Beleid in Zeeland

13 nov 2009
Subsidie

Vooronderzoek Cultuur en sociaal beleid

In haar meerjarenonderzoeksprogramma 2009 – 2011 heeft de Rekenkamer Zeeland de thema's cultuur en sociaal beleid opgenomen. Voor beide thema's moeten de onderzoeksopzet en –richting nog een definitieve vorm krijgen. Meer informatie om te komen tot een onderzoeksopzet en –richting kan verkregen worden door middel van een vooronderzoek.

De Zuidelijke Rekenkamer heeft in haar onderzoeksprogramma 2009 een vooronderzoek cultuur en sociaal beleid gepland. Met dit vooronderzoek wil zij inzicht krijgen in de beleidsvelden cultuur en sociaal beleid en mogelijke onderzoeksrichtingen achterhalen.

Beide rekenkamers willen informatie verzamelen over de beleidsvelden cultuur en sociaal beleid. Het doel is om te komen tot onderzoeksrichtingen die interessant zijn voor rekenkameronderzoek in één of meerdere provincies. Uit het oogpunt van efficiency en kennisuitwisseling hebben de Rekenkamer Zeeland en de Zuidelijke Rekenkamer ervoor gekozen dit vooronderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Publicatie vooronderzoek

Het betreft een oriëntatie op beide beleidsvelden. In alle drie de zuidelijke provincies is een inventarisatie uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren. De Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten geen vervolgonderzoek uit te voeren inverband met ander geplande onderzoeken. De rekenkamer Zeeland heeft besloten de resultaten van het vooronderzoek te publiceren.