Beheer en onderhoud van infrastructurele werken (kunstwerken en verhardingen)

02 okt 2009
Infrastructuur

Beheer en onderhoud kunstwerken en verhardingen

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe doeltreffend het onderhoud is dat de Provincie uitvoert aan verhardingen en kunstwerken, is een onderzoek uitgevoerd waarbij de Universiteit van Twente is ingeschakeld om naar de volgende onderdelen van infrastructuurmanagement te kijken:

• Het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud

• Het beheer-en onderhoudsproces

• De onderhoudssituatie van de infrastructuur.

Randvoorwaarden aanwezig doeltreffend het beheer en onderhoud van infrastructurele werken

De Rekenkamer stelde vast dat er binnen de provincie Zeeland randvoorwaarden aanwezig zijn voor doeltreffend beheer en onderhoud van infrastructurele werken. Er zijn echter nog verbeterpunten aan te wijzen. Vanwege het nu geformuleerde beleid, het gebruik van een dubbele norm bij achterstallig onderhoud en bijvoorbeeld het nog niet uitontwikkelde monitoringsinstrument kan geen uitspraak gedaan worden over de mate waarin het beleid wel of niet doeltreffend is.

Aanbevelingen

De Rekenkamer deed de volgende aanbevelingen ter verbetering.

 • Aanbeveling 1:
  Het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van infrastructuur meer SMART+C formuleren.
 • Aanbeveling 2:
  De omslag van budgetsturing naar sturing op output en outcome actief door te zetten zowel beleidsmatig als in de uitvoeringspraktijk.
 • Aanbeveling 3:
  Transparantie bieden in de inzet van budgetten, planning en realisatie van het totaal aan onderhoudswerkzaamheden.
 • Aanbeveling 4:
  De beleidsomgeving en de uitvoeringspraktijk met elkaar in relatie brengen.
 • Aanbeveling 5:
  De registratie- en monitoringssystemen verder doorontwikkelen.
 • Aanbeveling 6:
  Naast de technische staat en ontwikkeling van de infrastructuur in het beheer- en onderhoudsproces ook (toekomstgerichte) maatschappelijke en economische ontwikkelingen betrekken.
 • Aanbeveling 7:
  Een risico-analyse uit te voeren naar de huidige onderhoudsstrategie van de provincie. Het gaat dan specifiek om de keuze voor primair conserverende maatregelen.