Jaarverslag 2014

In 2014 heeft de Rekenkamer Zeeland verder invulling gegeven aan de ambitie om Provinciale Staten zo goed mogelijk in de positie te brengen om zowel aan hun controlerende als kaderstellende verantwoordelijkheden te voldoen.

De uitgevoerde onderzoeken hebben Provinciale Staten steeds goede en direct toepasbare informatie verschaft over soms specialistische beleidsvelden. Dit geldt bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de wijze waarop Provinciale Staten invloed kunnen uitoefenen op het beleid van organisaties, waarin de Provincie Zeeland een belang heeft.

Daarnaast heeft de Rekenkamer nadrukkelijk aandacht besteed aan de inrichting van een proces dat een bijdrage kan leveren aan een betere doorwerking van de aanbevelingen uit onze onderzoeken. Daarbij zijn zowel onze eigen rol als die van de Staten en de provinciale organisatie tegen het licht gehouden.

2014 geldt daarmee als een jaar waarin de communicatie met alle spelers binnen het provinciaal bestuur is geïntensiveerd en versterkt. Het uiteindelijke doel daarvan is natuurlijk dat onze activiteiten een optimale bijdrage blijven leveren aan de kwaliteit van het provinciale bestuur.