Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

Voor u ligt het jaarverslag van de Rekenkamer Zeeland over het jaar 2010. In dit
jaarverslag treft u het verslag van onze werkzaamheden aan.
Bij het schrijven van dit jaarverslag is 2011 reeds begonnen en ligt een nieuwe
Statenperiode in het verschiet. Dit verslag concentreert zich echter
vanzelfsprekend op het afgelopen jaar en zal in beperkte mate een doorkijkje naar
2011 geven.
In 2010 hebben we - in tegenstelling tot voorgaande jaren - slechts één rapport
uitgebracht. Het betrof het rapport over het Nationaal Landschap Zuidwest
Zeeland. De reden hiervoor was dat het volledige proces om te komen tot de
eindrapportage “Sturen op Afstand” veel meer tijd heeft gekost dan gepland en
gebruikelijk is. Onze ervaringen met dit proces hebben ons aanleiding gegeven
ons te bezinnen op de werkwijze en om daarin veranderingen te overwegen die
moeten voorkomen dat dit nogmaals gebeurt.

 

Het was een jaar van start en vertrek, in die zin dat met de komst van mevrouw
drs. A.C.F. van Galen de Rekenkamer weer over een onderzoeker kon beschikken,
maar tegelijkertijd liep de benoemingstermijn van de voorzitter af.
Mr. J.J.I. Verburg was vanaf de start in 2005 bij de opzet van de Rekenkamer
Zeeland betrokken. Met zijn scherpe onafhankelijke blik heeft hij een essentiële
bijdrage geleverd aan de positionering van de Rekenkamer.
Wij danken hem op deze plek dan ook nogmaals voor de prettige en inspirerende
samenwerking zoals we die de afgelopen jaren mochten ervaren. Naar onze
mening heeft zijn functioneren een waardevolle bijdrage geleverd aan de
verbetering van de kaderstelling en controle vanuit de Provinciale Staten van
Zeeland.