Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2006

2006 was het eerste volledige jaar van de Rekenkamer Zeeland. Waar 2005 vooral gekenmerkt werd door opstarten en kennismaken, stond 2006 vooral in het teken van onderzoek.

Allereerst hebben we in april ons meerjarenonderzoeksprogramma gepresenteerd. Kort daarop gevolgd door ons eerste onderzoeksrapport "Doorwerking aanbevelingen". In mei gevolgd door ons tweede onderzoek naar het proces van susbidieverstrekking.  Na de presentatie van onze onderzoeken hebben we teruggekeken op ons handelen en daar waar we dat nodig vonden wijzigingen aangebracht.

De eerste contacten met de Provincie, bestuur en organisatie zijn gelegd.

Inmiddels is het nodige werk verzet dat een goed functioneren van de rekenkamer moet mogelijk maken en zijn de eerste onderzoeken in conceptversie al gereed. Dit verslag bevat een verantwoording aan Provinciale Staten over de werkzaamheden en de wijze waarop de middelen in 2005 zijn aangewend. Het verslag heeft voornamelijk betrekking op de tweede helft van 2005. Over de eerste helft van 2005 waarin met name de opbouw van de organisatie heeft gespeeld, is reeds verslag gedaan.

Onafhankelijkheid is het belangrijkste kernwoord in ons vaandel. Onafhankelijkheid wil echter niet zeggen dat wij vanuit een ivoren toren willen opereren. Een deel van onze doeltreffendheid is immers ook afhankelijk van de wijze waarop de provinciale organisatie en het bestuur hun medewerking verlenen aan het verstrekken van informatie, onderzoeken en willen omgaan met aanbevelingen. Wij vertrouwen dat we in 2006 mogen rekenen op volle steun en medewerking om het gezamenlijke doel “een doelmatig en doeltreffend functionerende Provincie” te realiseren.

2005 kan worden gekenschetst met de volgende woorden: verkenningen, kennismaken en opstarten.