Jaarverslag 2005

Jaarverslag 2005

2005 was het jaar waarin een start is gemaakt met de werkzaamheden
van de Rekenkamer Zeeland. Zoals te verwachten valt is 2005 vooral
een jaar van voorbereidingen geweest. Het begon met de benoeming
van de leden van de Rekenkamer in december 2004. De leden van de
Rekenkamer hebben, ondersteund door de stafafdelingen van de
provincie Zeeland, gewerkt aan het verder opbouwen van de Rekenkamer en
de werving van een secretaris en één onderzoeker. Deze functies zijn
ingevuld per 1 juli 2005. Vanaf dat moment was de Rekenkamer Zeeland
inhoudelijk en bestuurlijk op volle sterkte.

Hoewel zowel binnen bestuur als medewerkers voldoende ervaring
met het functioneren van de overheid aanwezig is, was voor ieder van
ons de provincie Zeeland als bestuursorgaan nieuw terrein. Het
kennismaken met de organisatie heeft dan ook een belangrijk deel
van het werk uitgemaakt in het eerste jaar.
Inmiddels is het nodige werk verzet dat een goed functioneren van de
Rekenkamer moet mogelijk maken en zijn de eerste onderzoeken in
conceptversie al gereed. 

Dit verslag bevat een verantwoording aan Provinciale Staten over de werkzaamheden en de wijze waarop de middelen in 2005 zijn aangewend.

Het verslag heeft voornamelijk betrekking op de tweede helft van 2005.

Over de eerste helft van 2005 waarin met name de opbouw van de organisatie heeft gespeeld, is reeds verslag gedaan. 

Onafhankelijkheid is het belangrijkste kernwoord in ons vaandel.
Onafhankelijkheid wil echter niet zeggen dat wij vanuit een ivoren
toren willen opereren. Een deel van onze doeltreffendheid is immers
ook afhankelijk van de wijze waarop de provinciale organisatie en het
bestuur hun medewerking verlenen aan het verstrekken van
informatie, onderzoeken en willen omgaan met aanbevelingen. Wij
vertrouwen dat we in 2006 mogen rekenen op volle steun en
medewerking om het gezamenlijke doel “een doelmatig en
doeltreffend functionerende Provincie” te realiseren.
2005 kan worden gekenschetst met de volgende woorden:
verkenningen, kennismaken en opstarten.