Rekenkamer start quick scan naar de financiële indicatoren in de jaarstukken van de Provincie Zeeland 2020

Provinciale Staten zijn er verantwoordelijk voor dat de begroting sluit, dat wil zeggen dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Het meerjarig beeld van de baten en lasten, inclusief de onzekerheid die daarbij hoort, wordt ook wel de financiële positie genoemd.

De quick scan van de rekenkamer beantwoord de volgende onderzoeksvraag:

Geven financiële indicatoren en de toelichting daarop in de jaarstukken 2020 Provinciale Staten een adequaat en goed leesbaar inzicht in de financiële positie van de Provincie Zeeland?

Deze analyse beoogt een handreiking te bieden aan de leden van Provinciale Staten, zodat zij hun controlerende taak adequaat kunnen invullen en eenvoudig kunnen doordringen tot de kern van de jaarstukken. Het resultaat van deze QuickScan is een beknopte rekenkamerbrief waarin wordt aangegeven: 1) welk inzicht de financiële indicatoren in de jaarstukken biedt aan Provinciale Staten over de financiële positie en 2) of dat inzicht voldoende leesbaar is.   

Startnotitie Quick Scan Jaarstukken Provincie Zeeland 2020