Rekenkamer start onderzoek naar de inzet van de Provincie bij de landbouwtransitie

Focus

De rekenkamer legt de focus in dit onderzoek op de doelrealisatie van alle instrumenten die de Provincie Zeeland inzet met betrekking tot de landbouwtransitie. Het gaat om netwerksturing, lobby, regelgeving en het subsidie-instrument, deels gefinancierd uit eigen middelen, deels met Europees geld. De focus ligt op de Provinciale rol en hoe deze wordt ingevuld, waarbij de rekenkamer ermee bekend is dat de landbouw en de beoogde transitie beïnvloed wordt door allerlei autonome ontwikkelingen waar het Provinciale beleid geen invloed op heeft.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

Wat zijn de resultaten als gevolg van het door Provincie Zeeland ingezette beleidsinstrumentarium op het gebied van landbouwtransitie en hoe verhouden die zich tot de door Provinciale Staten gestelde doelen in de periode 2017 – 2021?