Rekenkamer kijkt terug op afgelopen Statenperiode met meta-analyse

Waarom dit onderzoek

In 2023 zijn er Statenverkiezingen. De rekenkamer wil met dit onderzoek de evaluatie van het eigen werk combineren met het geven van een advies aan de nieuwe Staten.

Om meer inzicht te krijgen in het effect van het rekenkamerwerk zijn de resultaten zelf het object van onderzoek. De rekenkamer kijkt daarbij naar rode draden in de conclusies en aanbevelingen in de onderzoeksrapporten van de rekenkamer in de afgelopen bestuursperiode. Met rode draden wordt gedoeld op de meer structurele zaken waar ruimte voor verbetering kan liggen en eventuele patronen die blijken uit de meta-analyse van de rekenkameronderzoeken. Ook de opvolging en afwikkeling van aanbevelingen is een onderdeel dat bij deze analyse wordt betrokken. Hierin kunnen eveneens verbeterpunten liggen.  

In 2014 publiceerde de rekenkamer eerder onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen in de periode 2005 t/m 2013.

 

Doelstelling

De doelstelling voor dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds kunnen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten leren van een analyse van de diverse uitgevoerde rekenkameronderzoeken en opvolging en afwikkeling daarvan. Anderzijds kan de rekenkamer zelf lering trekken uit de analyse om haar werk waar mogelijk te verbeteren in de toekomst.

Vraagstelling

Centrale Vraag

Welke patronen (rode draden) zijn te herleiden uit de onderzoeksresultaten van de rekenkamer Zeeland uit de Statenperiode 2019 – 2023, inclusief de systematiek van afwikkeling en resultaten van opvolging?

Deelvragen

Om de centrale vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om allereerst de onderstaande deelvragen te beantwoorden.

 

  1. Welke clusteringen op inhoud zijn er te maken in de conclusies en aanbevelingen en welke patronen vallen daarbinnen te onderscheiden?

 

  1. Hebben Provinciale Staten de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen, dan wel is er op andere wijze een besluit genomen over de rekenkameronderzoeken (inclusief moties en amendementen) en welke toezeggingen door gedeputeerden werden gedaan?

 

  1. Met welke systematiek werden de besluiten van Provinciale Staten afgewikkeld naar aanleiding van rekenkameronderzoek?

 

  1. Met welk resultaat zijn de besluiten van Provinciale Staten en toezeggingen door gedeputeerden opgevolgd naar aanleiding van rekenkameronderzoek en waar blijkt dat uit?  

Startnotitie onderzoek rode draden opvolging en afwikkeling onderzoek rekenkamer Zeeland