Provinciale Staten is nu nog onvoldoende in staat is om effectief sturing te geven aan de Zeeuwse woonmarkt, maar verbetering is in aantocht.

De rekenkamer Zeeland onderzocht het woonbeleid van de Provincie Zeeland. Dat met het oog op de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022. Uit dat onderzoek ontstaat een gemengd beeld.

De actievere en veranderende rol van de Provincie in het woonbeleid dient zich aan als een voorbode van een effectiever woonbeleid van de Provincie. Maar beleidsinstrumenten als de Zeeuwse Woonagenda en het Voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie zijn nog in ontwikkeling. Een instrument als PIW (Provinciale Impuls Wonen) is naar het oordeel van de Rekenkamer onvoldoende krachtig gelet op de grote opgaven voor Zeeland.

Aanbeveling

De Rekenkamer beveelt aan om de rol van de Provincie op de woonmarkt te verstevigen. Aan de hand van de Zeeuwse Woonagenda en de Omgevingsvisie dienen daarvoor de instrumenten te worden ontwikkeld. Het onderzoeksrapport bevat de nodige handvatten om hier verder vorm aan te kunnen geven. Wel dient de Provincie daartoe de nodige financiële middelen vrij te maken.

Bestuurlijke behandeling
Vrijdag 26 november aanstaande wordt het onderzoeksrapport besproken in de samengevoegde vergadering van de Statencommissie Ruimte en de Statencommissie Economie. Deze openbare vergadering is voor iedereen bij te wonen of via deze link te volgen.

Download de rapportage