Aanvullend onderzoeksprogramma 2022

Na afronding van de lopende onderzoek naar de Landbouwtransitie en Stroomversnelling (Commissie Balkenende) gaat de Rekenkamer aan de slag met de volgende onderzoeksonderwerpen:

  • Subsidiebeleid

Het onderwerp Subsidiebeleid is zeer breed. Omdat er meerdere invalshoeken en mogelijke aanvliegroutes zijn, wijden we er een tweetal onderzoeken aan:

  • Doeltreffendheid provinciaal subsidiebeleid

We inventariseren het beleidskader, gaan na hoe de doelen uit het Provinciaal beleid verankerd worden in de beschikkingen van uitgaande subsidies en of de subsidieontvangers de afgesproken subsidieresultaten behalen. We bekijken daarbij hoe deze doelen worden vastgelegd en hoe de beoordeling/verantwoording plaats vindt. Daarnaast ligt de focus op de rol van PS in deze procedure.

  • Follow-up onderzoek Europese subsidies

In 2015 onderzocht de Rekenkamer de wijze waarop GS uitvoering gaven aan het beleidskader (inkomende) Europese subsidies. Met een follow-up op dit eerdere onderzoek wil de rekenkamer nagaan hoe succesvol de Provincie Zeeland afgelopen jaren is geweest met het binnenhalen en inzetten van Europese Subsidies. Hiervoor maken we een vergelijking met andere Provincies.

  • Cyberveiligheid

Het betreft hier een zeer actueel onderwerp. De Rekenkamer legt de focus op het beleid en de systemen van de Provincie Zeeland. Bijzondere aandacht zal daarbij zijn voor kaderstelling op dit gebied door PS en op de positie van PS in geval van veiligheidsincidenten. Daarnaast bekijkt de Rekenkamer de mogelijkheden om de praktijk zelf (te laten) testen.

  • Rode draad onderzoek

In de afgelopen jaren onderzocht de rekenkamer diverse beleidsterreinen. Met het oog op de nieuwe Statenperiode vanaf maart 2023 wil de rekenkamer nagaan of er zogenoemde ‘rode draden’ te onderkennen zijn in de conclusies en aanbevelingen die de rekenkamer daarbij trok. Het basisidee voor een dergelijk rodedradenonderzoek is dat zowel GS en PS als de rekenkamer zelf kunnen leren van een analyse van de conclusies en aanbevelingen uit het verleden.