De Rekenkamer Zeeland deed in de periode van juni tot oktober van dit jaar onderzoek naar de aanbesteding en het beheer van de concessieverlening openbaar vervoer (ov) in Zeeland.De rekenkamer concludeert een verantwoorde aanpak van de Provincie Zeeland rond de aanbesteding voor verrichten openbaar vervoer.
Download hier het hele rapport deel 1 bestuurlijk rapport of deel 2 nota van bevindingen of lees hieronder het hele persbericht.

Rekenkameronderzoek naar provinciaal beleid aanbesteding openbaar vervoer

"Verantwoorde aanpak van Provincie Zeeland rond aanbesteding voor verrichten openbaar vervoer"De Rekenkamer Zeeland deed in de periode van juni tot oktober van dit jaar onderzoek naar de aanbesteding en het beheer van de concessieverlening openbaar vervoer (ov) in Zeeland. Het onderzoek leidt tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

Conclusies

1.    De beleidscyclus kan op punten verbeterd worden maar er is sprake van een verantwoorde cyclus met uitgebreide aandacht voor evaluatie; 2.    In de beleidsuitvoering en beleidsverantwoording wordt voor het merendeel voldaan aan de gestelde normen. De verhoudingen tussen concessieverlener (provincie) en concessiehouder (vervoerder) zijn informeel en pragmatisch; 3.    Ontwikkelpunten liggen op het terrein van verduidelijking van beleid en visievorming op het terrein van monitoring.

Aanbevelingen

1.    Beleid ov: De Rekenkamer beveelt Provinciale Staten (PS) aan om de beleidskaders en beleidsdoelen zo concreet en meetbaar mogelijk te formuleren. Op die manier sturen PS ook indirect het concessiebeheer en de monitoring aan. 2.    Concessiebeheer: De Rekenkamer beveelt Gedeputeerde Staten (GS) aan concrete uitgangspunten voor het concessiebeheer te formuleren in een concessiebeheerplan, zodat de taak- en rol verdeling tussen de provincie en de vervoerder formeel belegd zijn. Bouw verder een mogelijkheid in het concessiebeheer in om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke veranderingen en beleidsontwikkelingen. De nieuwe concessie krijgt namelijk een looptijd van 10 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. Dit maakt het noodzakelijk om zo een voorziening voor in te bouwen. 3.    Monitoring van beleid: De Rekenkamer beveelt GS aan om een duidelijke en overzichtelijke set van data vast te stellen. Deze moet dienen om de vervoerder aan te sturen en om inzicht te krijgen of beleidsdoelen gerealiseerd worden.  Stel hiertoe een monitoringplan op dat inzichtelijk maakt welke relevante data verzameld moeten worden en leg hier een relatie met het beleidsplan en de beleidscyclus.GS van Zeeland kunnen zich gezien de bestuurlijke reactie vinden in bevindingen en stellen prijs op de conclusies en aanbevelingen die de Rekenkamer in het onderzoek doet.

Toelichting

Omdat Zeeland betrekkelijk uitgestrekt en dunbevolkt is, is goede inrichting van het ov van groot belang voor de inwoners. Dit stelt hoge eisen aan de bedrijven die het ov uitvoeren. De eindverantwoordelijkheid voor de invulling van het ov ligt qua uitgangspunten en financiering bij de provincie.

Via het onderzoek draagt de Rekenkamer bij aan de controlerende rol van PS. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd en de lessen die kunnen worden geleerd uit het beheer van lopende concessies. Daarnaast levert het onderzoek een bijdrage aan te formuleren eisen en doelstellingen voor nieuwe concessies. In 2014 moet in Zeeland, met uitzondering voor de Fast Ferry,  een nieuwe ov-concessie,  worden verleend. De besluitvorming voor verlening van de nieuwe concessies staat vroeg in 2013 op de agenda van PS.