Het bestuur van de Rekenkamer Zeeland heeft besloten in 2018 de volgende onderzoeken uit te willen voeren:

Natuurbeheer

Onderzocht en beoordeelt zal worden hoe doelmatig en doeltreffend het beleid van de Provincie Zeeland is, ten aanzien van het beheer van de natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens

Nagegaan zal worden welke lessen er voor Provinciale Staten getrokken kunnen worden uit de exploitatie in eigen beheer van het fiets-voetveer door de Provincie Zeeland sinds 2015 en het proces dat daaraan vooraf is gegaan.  

Openbaar, tenzij

Aan de hand van een kort onderzoek worden handzame factsheets opgesteld die Provinciale Staten inzicht in de procedure geven wanneer geheimhouding aan de orde is.  

Externe inhuur

In beeld zal worden gebracht wat er met de norm van maximaal 10% extern personeel wordt beoogd en tot welk effecten het hanteren van deze norm in de praktijk leidt.   Energietransitie Samen met de andere provinciale Rekenkamers zal in kaart worden gebracht wat de ambities van alle provincies inhouden, hoe ze tot stand zijn gekomen en op welke wijze er invulling aan wordt gegeven.   Wij zullen in 2018 één onderzoek uit het Onderzoeksprogramma 2017 publiceren:  

Zuid-West 380 kV West

Onderzocht en beoordeeld wordt hoe effectief Provinciale en Gedeputeerde Staten hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld aangaande het project Zuid-West 380 kV West.   Onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamer Zeeland.docx