Overleg

Overleg Provinciale Staten

Naast het formele overleg in commissies naar aanleiding van de uitgebrachte rapporten voert het bestuur van de Rekenkamer geregeld overleg met de Programmaraad. In 2014 werd drie maal met de Programmaraad overlegd. In de laatste vergadering werd teruggeblikt op de eerste statenperiode waarin de Programmaraad actief was. Geconstateerd werd dat de Raad een zeer nuttige functie vervult en het advies aan het Presidium zal dan ook zijn om dit instituut na de verkiezingen, voort te zetten. Tenslotte is ook in 2014 weer overleg gevoerd met een delegatie van het Presidium.

Overleg portefeuillehouders GS, ambtelijke organisatie

In het kader van de onderzoeken Deelnemingen en Europese subsidies is gesproken met de gedeputeerden die hier vanuit hun portefeuille mee te maken hebben.
Er vindt regulier overleg plaats tussen medewerkers van de statengriffie, afdeling Financiën en de concernstaf. Dit overleg wordt gebruikt voor informatie-uitwisseling en afstemming.

Overig overleg

Ook werd deelgenomen aan het overleg tussen de provinciale rekenkamers. Ook dit overleg heeft vooral het karakter van informatie-uitwisseling. Daarnaast werd in 2014 de mogelijkheid verkend tot een gezamenlijk onderzoek op het terrein van de omgevingsdiensten. In 2015 zal Zeeland, evenals de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Oost onderzoek doen naar de wijze waarop de provincie Zeeland het opdrachtgeverschap voor de BRZO-omgevingsdienst vormgeeft. (BRZO= Besluit Risico’s Zware Ongevallen).