Implementatie Aanbevelingen Eerdere Onderzoeken

Aanbevelingen Informatiebeleid Nader belicht

Een uitgebreid gesprek over de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport “Informatiebeleid” leverde interessante en meer gedetailleerde informatie op over de implementatie van aanbevelingen en de ontwikkelingen op dit terrein binnen de organisatie. Daaruit kwam naar voren dat er weliswaar wordt gewerkt aan een dienstverleningssbeleid en deelprodukten die al gereed zijn zoals een kwaliteitshandvest en dienstverleningsnormen maar dat dit proces nog niet is afgerond.
De aanvankelijke doelen ten aanzien van substitutie van gedigitaliseerde documenten zijn bijgesteld. Substitutie is voorlopig nog niet aan de orde. De provincie heeft nu de ambitie om in 2017 volledig digitaal te werken.
Voor de overige aanbevelingen uit het rapport kunnen we constateren dat deze afgerond zijn.

Aanbevelingen OV-concessie nader belicht

Een gesprek over de implementatie van de aanbevelingen “Concessieverlening Openbaar Vervoer” leerde dat hoewel het in de bedoeling lag om het concessiebeheerplan in 2014 op te stellen, dit nog niet is gebeurd vanwege de ingediende bezwaren tegen het gunningsbesluit van de concessie.Het voornemen is om dit in 2015 alsnog te doen.

Aanbevelingen Krimp in Beeld, Stand van Zaken

In 2013 werd het rapport “Krimp in Beeld” uitgebracht. De aanbevelingen hadden betrekking op het integraler maken van het krimpbeleid, het hanteren van de uitgangspunten in de beleidscyslus, het bevorderen van samenwerking met relevante provincies en het advies om een regiegroep in te stellen. Ook werd de aanbeveling gedaan om stil te staan bij de vraag waarom de uitvoering van het Krimpbeleid stokte.
Op 25 april 2014 stelde Provinciale Staten de beleidsnota “Nieuwe Wegen, Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018” vast. Doel is om regionale arrangementen met o.m. bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten te realiseren. Voor Zeeuws-Vlaanderen is een stuurgroep Leefbaarheid en Bevolking ingesteld en aan de Begroting is een “Krimpparagraaf” toegevoegd.