Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Rekenkamer Zeeland kijkt met genoegen terug op 2018. Met een viertal afge-ronde en twee opgestarte onderzoeken was dit het meest productieve jaar van de Rekenkamer sinds de start in 2005.
Nu valt het succes van ons onderzoek natuurlijk niet enkel af te meten aan de hoeveelheid rappor-ten die wij uitbrengen. Veel meer gaat het er om dat ons werk de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van Provinciale Staten versterkt. Gelukkig menen wij ook hierin veelal te zijn geslaagd, afgaand op de signalen die wij ontvangen uit Provinciale Staten en de Pro-grammaraad.
Wij willen hierbij de leden van de Programmaraad in het bijzonder bedanken voor de prettige sa-menwerking. Kritisch maar harmonieus was de Programmaraad ook in 2018 weer een goede advi-seur ten aanzien van onze onderwerpkeuze en een belangrijk klankbord gedurende de lopende onderzoeken.
Jammer was het dat halverwege 2018 ons bestuurslid Renée de Visser besloot de Rekenkamer te verlaten. Gelukkig slaagde de werkgeverscommissie vanuit Provinciale Staten er al snel en goed in om ons bestuur weer compleet te maken door Tanja Groenendijk-de Vos voor te dragen voor be-noeming per 1 november 2018.

In 2018 werden er vier onderzoeken afgerond. De bijbehorende onderzoeksrapporten werden aan Provinciale Staten van Zeeland aangeboden.
Het onderzoek naar de rol van Gedeputeerde en Provinciale Staten bij Zuid-West 380 kV kwam voort uit het onderzoeksprogramma 2017 en werd al in 2017 opgestart.

Rekenkamer beveelt aan om effectiever te sturen op processen met Rijk

De Rekenkamer Zeeland onderzocht de rol van Gedeputeerde en Provinciale Staten bij het proces rond de geplande nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland: Zuid-West 380 kV. Zij keek daarbij naar kritische succesfactoren van dit project door inzicht te bieden in de kaders, de organisatie, het procesverloop en de rolinvulling. Het Rijk is bevoegd gezag van het project en de formele rol van het Provinciebestuur in het proces was daarom beperkt. De Rekenkamer plaatst kanttekeningen bij de inzet en de wijze waarop deze rol van 2009 tot 2018 in de praktijk is uitgevoerd. De Rekenkamer concludeert dat Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland effectiever kunnen sturen op dergelijke processen met de Rijksoverheid.

Rekenkamer beveelt aan om effecten van natuurbeleid zichtbaarder te maken

De Rekenkamer Zeeland onderzocht het beleid voor het beheer en de bescherming van de natuur in Zeeland en analyseerde de doelmatigheid en doeltreffendheid van dat beleid. Daarbij werd ook nagegaan welke rol Provinciale Staten van Zeeland in het natuurbeleid heeft en of zij in staat worden gesteld om bij te sturen.

Vier verbeter-aanbevelingen van Rekenkamer voor proces Westerschelde Ferry

De Rekenkamer Zeeland onderzocht de stappen die resulteerden tot de oprichting van de Westerschelde Ferry BV door de Provincie Zeeland.

Energietransitie maakt forse inzet op samenwerken in Zeeland noodzakelijk

De rekenkamer Zeeland onderzocht samen met de vier andere Provinciale Rekenkamers de stand van zaken rond energietransitie. Energietransitie staat hierbij voor: De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het onderzoek brengt per provincie de verschillen en de opgave rond de transitie in beeld en geeft aan wat de inzet per provincie daarbij is geweest vanaf 2016. Samenwerken met industriële grootverbruikers, de bebouwde omgeving en fors meer inzet op opwekking van duurzame energie zijn de Zeeuwse speerpunten.

 

Onderzoek naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding bij de Provincie Zeeland.

Nederland is een democratie. Daarom mag iedereen weten hoe de overheid, en dus ook de Provincie Zeeland, haar werk doet. Soms heeft de Provincie Zeeland te maken met dossiers waarin bepaalde informatie (tijdelijk) gevoelig is dan wel wettelijk is uitgezonderd van openbaarheid. Het kan dan nodig zijn om stukken (gemotiveerd) als geheim te bestempelen en de vergadering waarin het onderwerp behandeld wordt, achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Geheimhouding bij de Provincie Zeeland kan worden opgelegd door het college van Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning, een Statencommissie en door Provinciale Staten.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien in juni 2019.

Onderzoek naar sturing op de Provinciale organisatie en de aan de Provincie Zeeland verbonden partijen.

Provinciale Staten hebben budgetverantwoordelijkheid. Zij zijn er mede voor verantwoordelijk dat de uitgaven door de Provincie doelmatig en doeltreffend plaatsvinden. Daarom is goede kaderstelling en toezicht door Provinciale Staten op dit terrein belangrijk. Ook voor uitgaven op het gebied van externe inhuur en uitbesteding. Hier is elk jaar een substantieel aandeel van de Provinciale begroting mee gemoeid.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien in september 2018.

In de begroting 2018 van de Provincie Zeeland werd voor de Rekenkamer een totaal budget van € 319.363 beschikbaar gesteld. Van dit budget werd € 312.988 door de Rekenkamer besteedt in 2018.
Deze onderbesteding werd onder andere veroorzaakt door de tijdelijke onderbezetting binnen het bestuur van de Rekenkamer. De resterende € 6.375 valt daarom vrij in het Provinciale Jaarreke-ningsaldo.
Via het bestedingsvoorstel van Gedeputeerde Staten bij de Provinciale Jaarrekening 2018 (7 juni 2019) wordt Provinciale Staten verzocht om de vrijvallende € 6.500 als onderzoeksbudget over te hevelen naar 2019.

Via het bestedingsvoorstel van Gedeputeerde Staten bij de Provinciale Jaarrekening 2017 (8 juni 2018) wordt Provinciale Staten verzocht om de vrijvallende € 41.000 als onderzoeksbudget over te hevelen naar 2018 zodat met dit geld een inhaalslag gedaan kan worden.