Overleg

Overleg Provinciale Staten

 

Naast het formele overleg in commissies naar aanleiding van de uitgebrachte rapporten voert het bestuur van de Rekenkamer geregeld overleg met de Programmaraad. In 2015 werd vier maal met de Programmaraad overlegd. Tenslotte is ook in 2015 weer overleg gevoerd met een delegatie van het Presidium. Op 10 april werd een introductiebijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe Statenleden. De basis werd gevormd door de conclusies uit het rapport “doorwerking aanbevelingen”.

 

Overleg portefeuillehouders GS, ambtelijke organisatie

 

In het kader het onderzoek BRZO is gesproken met de gedeputeerde die hier vanuit zijn portefeuille mee te maken hebben.

Er vindt regulier overleg plaats tussen medewerkers van de statengriffie, afdeling Financiën en de concernstaf. Dit overleg wordt gebruikt voor informatie-uitwisseling en afstemming.

 

Overig overleg

 

Ook werd deelgenomen aan het overleg tussen de provinciale rekenkamers. Ook dit overleg heeft vooral het karakter van informatie-uitwisseling. Daarnaast werd in het kader van het BRZO-onderzoek intensief samengewerkt met de andere rekenkamers.