Implementatie aanbevelingen

Deelnemingenbeleid

Het opstellen van een algemeen integraal beleid ten aanzien van verbonden partijen was één van de belangrijkste aanbevelingen van dit onderzoek. Dit algemene deelnemingenbeleid bevindt zich in de laatste fase. Naar verwachting zal dit voor de zomer aan Provinciale Staten worden aangeboden. Voor het volgende jaarverslag zal hierover uitvoeriger inhoudelijk worden gerapporteerd,

Europese subsidies

De aanbeveling om Provinciale Staten meer te betrekken bij de diverse programma’s vanuit Europa is duidelijk opgepakt en onder meer vormgegeven door met PS een voorlichtende dag in Brussel te organiseren. Ook is een Zicht op Beleid-sessie georganiseerd voor PS over de Europese programma’s.
Ook in de toekomst wil men dergelijke bijeenkomsten organiseren. Voor de organisatie worden interne workshops en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Samen met een vaste communicatiemedewerker wordt gewerkt aan het communiceren van de resultaten via website en nieuwsbrieven. Er is niet gekozen voor 1 Europa-deskundige per afdeling omdat men in wil zetten op brede inzetbaarheid en vreest met het aanwijzen van 1 persoon eerder verkokering in de hand te werken.
Kleine subsidies lopen vooral via de Innovatieregeling MKB, waarbij Impuls als frontoffice fungeert. Voor deze regeling is ruime belangstelling. Resumerend kan gesteld worden dat de aanbevelingen nagenoeg geheel geïmplementeerd zijn.