De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten.

Basis voor het onderzoek was het coalitieakkoord voor het provinciaal bestuur van Zeeland voor 2015-2019. Dat akkoord heet ‘Krachten bundelen, perspectief voor Zeeland’. De keuze van deze naam is veelbetekenend. Het geeft aan dat Provinciale Staten in dialoog en samenwerking met publieke en private netwerkpartners aan haar doelstellingen wil werken. De nieuwe werkwijze die Provinciale Staten voor ogen staat is niet uniek voor Zeeland. Steeds vaker zien we dat overheden en publieke en private partners samen optrekken. Soms is de reden dat de financiën en de menskracht bij dat overheidsorgaan niet toereikend zijn. Vaak ook is het argument dat het onwenselijk is om projecten en taken vanuit een overheid top-down aan te pakken. Het samen optrekken in een netwerk zou het draagvlak in de maatschappij vergroten en daarmee de effectiviteit van het gezamenlijke beleid.

Kernboodschap uit het onderzoek

De onderzoeksbevindingen bevatten een drietal kernboodschappen ten aanzien van de rolinvulling van Provinciale Staten in geval van netwerksamenwerking of –sturing.
  • Beperk de kaderstelling, geef ruimte aan de netwerkpartners en de professionals, betrek de omgeving;
  • Controleer het proces en de kwaliteit van de samenwerking;
  • Inventariseer de eigen informatiebehoefte en organiseer de eigen informatievoorziening.

Handvatten voor Provinciale Staten

Netwerksturing is een vorm van sturing die, mits passend bij de maatschappelijke opgave, de financiële situatie en de omgeving doeltreffend kan zijn. Het is echter ook een vorm die risico’s en nadelen met zich mee brengt. Met de vijf onderstaande aanbevelingen reikt de Rekenkamer Zeeland concrete ‘knoppen’ aan om aan te draaien bij zich aandienende samenwerkingsprocessen.
  • Maak een expliciete keuze voor Netwerksamenwerking;
  • Bewaak de eigen ambities;
  • Bepaal de mate van participatie, maak daarin een expliciete keus;
  • Formuleer kaders op het proces en de kwaliteit van het netwerk;
  • Organiseer het debat en vraag om publiek rekenschap, blijf ijken.De handvatten en het inzicht in de betekenis van netwerksturing die door de Rekenkamer Zeeland worden aangereikt kunnen Provinciale Staten van Zeeland in hun rol als volksvertegenwoordiger helpen. De inzet van deze sturingsvorm is immers iets waarvoor bewust gekozen moet worden. Een keuze die wellicht nu wat te vaak en te gemakkelijk vanuit een hype of mode ingezet wordt.De onderzoeksbevindingen zijn door de Rekenkamer in de vorm van een beknopte rapportage, een z.g. Rekenkamerbrief aangeboden aan Provinciale Staten van Zeeland.
Download de rapportage: Rekenkamerbrief Netwerksturing